2024-04-10 07:15Nyheter

Sveriges värnpliktiga vill se en lagändring!

Alice och Yasmine talar med befäl under KSP-utbildning på P 7Alice och Yasmine talar med befäl under KSP-utbildning på P 7

Pliktrådet, det centrala medinflytandeorganet för värnpliktiga under grundutbildning, verkar för att utveckla och förbättra värnpliktsutbildningen. Vi kan konstatera att på 22 av 30 utbildande förband finns värnpliktiga som fått felaktig information om sin utbildning. Fyllda med tomma löften har de blivit besvikna efter de fått reda på att de egentligen ska genomföra utbildning på en annan ort i flera månader, än den de skrevs in för. Problematiken gäller inte bara felaktig information om vart värnpliktiga ska genomföra utbildningen, utan också om vad utbildningen innebär, exempelvis om det är en fysiskt krävande utbildning; Värnpliktiga i Stockholm lovades en befattnings som förare, men blev istället beridna högvakter. Nu vill Sveriges värnpliktiga se en lagändring. 

Enligt förvaltningslagens 5 § är de tre grundprinciperna för en god förvaltning legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det är Pliktrådets fasta ställningstagande att med totalförsvarsplikt kommer en ömsesidig förväntan på att de myndigheter som utbildar totalförsvarspliktiga har en informationsplikt, för att just upprätthålla principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det innebär att informera om vilken krigsuppgift individen kommer utbildas mot och vad som förväntas av individen i samband med det. Det innebär också att informera om hur utbildningen kommer genomföras, vart den kommer genomföras, och hur länge den kommer pågå. Idag är detta något som kraftigt brister när det kommer till grundutbildning med värnplikt. 

Med dagens förhållningsätt faller objektivitetsprincipen ganska snabbt. Beroende på vilken befattning du skrivs in på så kan du, i bästa fall, tilldelas rätt information om din utbildning. Har du riktig tur kan du placeras på något av de åtta förband där värnpliktiga uppger att de är nöjda med den information de fått om sin befattning. Men har du otur placeras du som mönstrande på ett av de 22 förband som idag har värnpliktiga som fått felaktig information om deras befattning. Det är alltså inte säkert att du ges rätt information oavsett vilken befattning du hamnar på. Detta leder i sin tur till ännu större frustration under utbildningen, då ens kamrater kanske fått rätt information medan en själv inte fått det. Att informationen ska vara opartisk befattning stämmer inte, och objektiviteten i myndighetsutövningen faller snabbt.   

Lagen om totalförsvarsplikt innebär, för den som omfattas av värnplikt, att bli fråntagen sina mänskliga rättigheter att röra sig som man vill. Man blir alltså skyldig att inställa sig på utsatt tid och plats, följa order från befäl, bära tilldelad utrustning, under en viss period. Man kan inte heller bestämma när man åker hem eller är ledig. Alla dessa skyldigheter med få rättigheter. En individ som skrivs in för en grundutbildning har ingen formell rättighet att få ta del av information om vad befattningen innebär. Skyldigheten att genomgå en grundutbildning, utan att ges information om den, står inte i proportion till den integritetskränkning plikten innebär. Det blir minst en fråga om hur vi värderar den enskilde; där vi anser att pliktens skyldigheter trumfar värdet av att ge den pliktade en liten bit information.  

Vad den pliktade däremot har rätt att veta är vid vilka förband eller skolor utbildningen huvudsakligen kommer bedrivas. Efter diskussioner med både Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket står det klart att de två myndigheterna inte är överens om vad begreppet huvudsakligen syftar till. Försvarsmakten har tolkat det så att du endast är tvungen att delges om vilken ort du kommer utbildas på majoriteten av din grundutbildning. Det vill säga är du sex månader i Karlskrona och fem i Linköping, har du bara rätt att få reda på att du ska utbildas i Karlskrona. Plikt- och prövningsverket å andra har sidan menar att man ska få reda på alla förband man ska utbildas vid över mer än fyra veckor. Vi kan konstatera att oavsett synen på detta huvudsakligen brister informationen om vart utbildningen eller delar av den kommer bedrivas. Förvaltningslagens legalitetsprincip är obefintlig i dessa avseenden.  

Vår syn på lösningen är tvådelad. Inledningsvis måste det ställas krav på Plikt- och prövningsverket och Försvarsmakten att delge varje individ vad de olika befattningarna innebär. Det handlar om värdering av den enskilde där informationen som delges står i proportion till den inskränkning plikten innebär för våra ungdomars privatliv. Dessutom möjliggör det för den mönstrande att förbereda sig för utbildningen om den ges adekvat information om utbildningen. Vi anser att lagkravet bör innefatta information så som var individen kommer bedriva sin huvudsakliga tjänst; i ett fartyg, i skogen, i ett fordon, eller i en verkstad, samt vad utbildningen kommer att involvera för olika typer av moment; fordonstjänst, vapentjänst, arbete på höga höjder eller i trånga utrymmen. Beskrivningen ska också innefatta om utbildningen är fysiskt eller teoretiskt fokuserad.   

Därefter behöver lagändringen innebära att denna information ska ges våra ungdomar skriftligt i samband med att den får sin slutgiltiga befattning. Vid inskrivningssamtalet under mönstringen ges den mönstrande en kort och muntlig beskrivning av en preliminär befattning. Det innebär att det varken finns spårbarhet i att informationen getts, dels eller att den information den mönstrande fick är korrekt. Då mönstringen är en hektisk dag med mycket information, tester och nya intryck är det svårt att memorera all information som behövs. Det är därför av största vikt att denna information delges den mönstrande skriftligen.  

Ett lagkrav på skriftlig information och att en beskrivning av den befattning våra ungdomar ska utbildas mot kommer ställa större krav på Försvarsmakten, inte minst på att planera utbildningar på annan ort och att information till berörda värnpliktiga ges på ett korrekt sätt. Det är Pliktrådets fasta ställningstagande att med det privilegium som värnplikten innebär för Försvarsmaktens personalförsörjning, kommer en skyldighet gentemot unga kvinnor och män att ge dem korrekt och saklig information.   

Sveriges värnpliktiga kräver att lagen om totalförsvarsplikt ändras så att alla som skrivs in för grundutbildning får rättvisande information om hur, var och när utbildningen ska genomföras. 

Skribent: Alice Nilsson 

Den 10 april -2024 Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson
Isak Andersson
Ledamot, ansvarig arbetsmiljöfrågor
Isak Andersson

Relaterade nyheter