2024-03-07 05:00Pressmeddelande

"Man blev grundlurad från första början"

Värnpliktig i en vintrig skog. Victoria Adams-Roos

Victoria Adams-Roos var tillsammans med sina 12 kamrater på F16, Upplands flygflottilj, lovade både en gruppchefsutbildning och en befattning som sambandsledningsgruppchef. Tre månader in i utbildningen fick de reda på att ingen gruppchefsutbildning var planerad och att de skulle byta befattning till radarsoldater. De fick också till sig att de avsiktligt blivit beställda mot en felaktig befattning för att förbandet ville ha värnpliktiga med en annan skattning på I-provet - det teoretiska prov man gör under mönstring. 

- Det här med att man beställt oss för andra resultat på I-provet, då är man grundlurad från första början.

Händelsen är något som bekräftas av förbandet, men man vet inte riktigt hur det kan ha skett. Det menar Martina Runström, värnpliktshandläggare på F 16 och således ansvarig över de beställningar som görs till Plikt- och prövningsverket. 

- Jag kan inte svara på varför det blivit så. Det jag kan kommentera är att vi verkligen har tagit med oss det här och lärt oss av det, säger Martina.

Men för Victoria och kamraterna som var intresserade av att fortsätta inom Försvarsmakten är inställningen till händelsen tydlig - Man gjorde det för gruppchefsutbildningen. 

- Hade jag vetat på förhand att jag inte skulle bli gruppchef hade jag till nittio procent valt en annan befattning. 

Hela intervjun med Victoria går att läsa på Pliktrådets hemsida. 


Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson