2024-03-07 09:53Nyheter

Hade du tagit en anställning utan arbetsbeskrivning?

Kvinna som talar med soldater framför en stridsvagn. Yasmine Malla, Pliktrådet, på besök på I 19 Boden

Enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) finns det inget formellt krav på vare sig Försvarsmakten eller Plikt- och prövningsverket att beskriva vad en befattning innebär för den värnpliktige som skrivs in för grundutbildning. Detta innebär att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket egentligen inte behöver informera om den krigsuppgift en individ förväntas utbildas mot under en grundutbildning, även om det hade varit till fördel för både individen och Försvarsmakten.  

Något som däremot finns ett krav att informera om är vid vilka förband utbildningen huvudsakligen kommer genomföras. Med huvudsakligen menas mer än en månad. Det händer att värnpliktiga genomför utbildning på annan ort än den de påbörjar sin utbildning på. Detta kallas att genomföra en central befattningsutbildning. Det kan innebära att en individ påbörjar sin utbildning i Göteborg, för att sedan utbildas veckor eller månader i Karlskrona. En detalj som kan få stor betydelse för individen då den tvingas resa betydligt längre på helger där tiden i hemmet redan är begränsad. 

Pliktrådet har samtalat med Martina Runström, värnpliktshandläggare på F 16, Upplands flygflottilj, om ämnet. Hon är således den individ som ansvarar över koordineringen av värnpliktbeställningen till Plikt- och prövningsverket, och är en av dem som känner konsekvenserna av att felaktig information ges till de värnpliktiga inför utbildningen.  

- Alla har ju förväntningar efter man läst på om sin befattning på befattningsguiden eller fått information från inskrivningshandläggaren. 

Befattningsguiden finns på Försvarsmaktens egen hemsida som beskriver de olika soldatbefattningarna, vilket skiljer sig från de befattningar man kan utbildas mot under en grundutbildning.  

Pliktrådet driver frågan om en lagändring, där det ska ställas krav på att individen ska få en beskrivning av den befattning de utbildas mot. Hur ser du på det?  

- Jag ser jättepositivt på en lagändring, även om det kanske på kort sikt kan vara en stor omställning, men som på lång sikt kan rendera i betydligt förenklade processer. 

Lagändringen innebär att beskrivningar av alla befattningar en värnpliktig kan skrivas in som måste produceras av Försvarsmakten, ett arbete som redan är påbörjat men inte nyttjats till fullo.  

Det som Martina ser som problematiskt är att processerna med att beställa värnpliktiga tar lång tid. Värnpliktiga beställs i dagsläget ca tre år innan utbildningsstart. Det innebär att de centrala befattningsutbildningarna också måste planeras då för att individerna skall kunna få rätt information. Detta är någonting som ställer till det för värnpliktshandläggarna, menar Martina. 

- I och med att processen med att planera utbildningar påbörjas så pass tätt inpå utbildningsstarten ökar risken för friktion.   

Att planera centrala befattningsutbildningar kräver mycket resurser så som personal, sängplatser och materiell, från ett förband som ibland är svåra att lösgöra. Det tvingar förbanden ibland att omplanera utbildningar efter att värnpliktiga mönstrat och skrivits in. Detta kan vara några av anledningarna till sena befattningsbyten eller att värnpliktiga ges felaktig information om sin utbildning.   

- Det är något som varit ett orosmoment för mig. Nu har vi behövt vara extremt tydliga med vilka resurser vi har samt vilka vi behöver och om vi inte kan säkerställa att detta uppfylls kan vi inte lägga just den beställningen. 

Men att som värnpliktig ges möjlighet att förbereda sig inför uppgiften och ges korrekt information om sin befattning anser Pliktrådet lägger grunden för att vi ska få motiverade soldater och en stark krigsorganisation. Något som börjar med att det finns resurser för att bedriva utbildningen.  

- Vi kan inte bara beställa massa människor och sen inte ha plats att förvara dem eller ta hand om dem. Sådana saker måste vara väldigt tydliga innan beställningen läggs. För det första måste det finnas utrymme, för det andra personal med kompetenser. Då landar vi tillbaka till att arbetsmiljön är så viktig. 

Att resurser finns tillgängliga i rätt skede för planering av verksamheten är en viktig parameter att ha med sig i frågan. Däremot är det enligt Pliktrådet inte en godtycklig ursäkt för myndigheterna att inte informera om vilken befattning den värnpliktige ska utbildas mot, och vart den ska utbildas, även vid sena ändringar. Här behöver det göras mer. Det ligger i individens intresse, men i förlängningen är det en angelägenhet för hela Sveriges försvar. 

Skribenter: Yasmine Malla och Alice Nilsson 

Senast redigerad 7 mars 2024 13.04Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson