2020-03-23 15:16Pressmeddelande

Besöksnäringen begär ytterligare räddningspaket

Coronavirusets effekter slår med full kraft mot besöksnäringens företag och jobb. Redan berörs över 25 000 personer genom att de redan har varslats, kommer bli det i närtid eller genom att deras anställning, i form av till exempel extrajobb, avslutats. Detta i den näring som i särklass anställer störst andel från grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, unga och utrikes födda. Situationen är akut och på sikt blir följderna katastrofala för hela samhället.

-Besöksnäringen befinner sig i djup kris. Hotell och restauranger håller på att tömmas och vi ser tusentals personer i näringen varslas. De åtgärder regeringen presenterat hittills går i rätt riktning, men det räcker inte. Alltför liten del av de hittills föreslagna åtgärderna når besöksnäringens företag, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Visita begär därför följande för att konkurser och massuppsägningar ska kunna undvikas:

 • Ett system för permitteringar som täcker hela lönekostnaderna för företagen
 • Slopa arbetsgivaravgifterna tillfälligt
 • Hyreskostnaderna måste lättas från företagen!
 • Staten måste garantera medel till framförallt småföretagen
 • Upprätta en Corona-fond där drabbade företag kan ansöka om stöd, framförallt kopplat till restriktioner och beslut som fattas av staten
 • Allokera allmänna medel för återbetalningar enligt paketreselagen

Visita vill också peka på de förslag vi fört fram i de övriga dialoger vi haft med företrädare för staten, bland annat att omedelbart förändra alkohollagens krav på matutbud, ett omedelbart stopp för Skatteverkets uttag av kontrollavgifter och att tillfälliga betalningssvårigheter/likviditetsproblem till följd av rådande ekonomiska situation inte ska ligga till grund för ingripande mot innehavare av serveringstillstånd.

Vidare är det av största vikt att de redan beslutade åtgärderna införs skyndsamt samt att de utformas på ett sätt som minimerar den administrativa och ekonomiska bördan för företagen. Vi ser många företag i vår bransch som har gått från 100 till 0 över en natt. Det går inte att ta höjd för. Besöksnäringen behöver stöd här och nu och det kan inte vänta.

 

Visitas förslag för att undvika konkurser och massuppsägningar:

 • Ett system för permitteringar som täcker hela lönekostnaderna för företagen

För att minska den största kostnadsposten i företagen – personalkostnaderna – behöver staten täcka 100 procent av kostnaderna för permitterad personal. Detta bör även omfatta familjeföretag.  Staten har i sina förslag hittills fokuserat på stöd till medarbetarna. Behovet av stöd till företagare och deras familjer är lika stort. Besöksnäringen består till stor del av familjeföretag och dessa kan inte använda sig av det nuvarande förslaget till korttidspermitteringar.

 • Slopa arbetsgivaravgifterna tillfälligt

I detta akuta läge kan besöksnäringen inte betala avgifter för människor som inte arbetar. Därför behöver arbetsgivaravgifterna slopas tillfälligt i åtminstone 3 månader.

 • Hyreskostnaderna måste lättas från företagen!

Efter personalkostnaderna är hyreskostnaderna den största fasta utgiftsposten för företagen inom besöksnäringen. Lokalerna hyrs för att bedriva en verksamhet och den verksamheten står i många fall just nu helt still utan att företagaren själv kan påverka situationen. Med tanke på det akuta läget behöver både fastighetsägare och stat kraftfullt bidra för att minska antalet konkursansökningar och uppsägningar.

 • Staten måste garantera medel till framförallt småföretagen

Staten ska inte medverka till att hårt drabbade företag skjuter kostnader på framtiden och bygger upp ett skuldberg. Likviditetsåtgärder behöver således i möjligaste mån utgöras av kontanta bidrag, inte banklån. För de fall där lån utgår behöver dessa också kunna nå småföretagen, inte minst inom besöksnäringen. Därför krävs statliga lånegarantier och möjlighet till överbryggningslån.  Räntan på dessa lån måste vara låg.

 • Upprätta en Corona-fond där drabbade företag kan ansöka om stöd, framförallt kopplat till restriktioner och beslut som fattas av staten

Vi har all förståelse och den största respekt för att fokus nu ligger på att minska smittspridningen och värna människors hälsa. Åtgärder för att minska resandet och antalet möten får dock stora konsekvenser för besöksnäringen och det behöver finnas möjlighet till stöd för de företag som direkt drabbas av beslut som staten fattar, till exempel vad avser mötesrestriktioner. Staten behöver inrätta ett system liknande det danska, det vill säga en fond eller liknande, där företag kan ansöka om stöd i förhållande till de intäktsbortfall man de facto upplever.

 • Allokera allmänna medel för återbetalningar enligt paketreselagen

Minst en tredjedel av besöksnäringens företag säljer paketresor. Under rådande förhållanden saknar dessa företag, varav majoriteten dessutom är små, helt den likviditet som krävs för att hantera eventuella återbetalningar som kan aktualiseras. Det krävs därför att drabbade resenärer under en tid framöver ges möjlighet att söka ersättning av staten för eventuella avbokade eller inställda paketresor till följd av Corona och därtill kopplade effekter och beslut. På detta sätt kan företagen ges stöd och konsumenter samtidigt hållas skadeslösa under dessa svåra omständigheter.Om Visita

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5 400 medlemsföretag med över 7 800 verksamheter. Bland våra medlemmar finns restauranger, hotell, campingar, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, turistbyråer och skidanläggningar. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga uppgift att teckna branschens kollektivavtal, stödja Visitas medlemsföretag i att växa och utvecklas och driva för besöksnäringen viktiga frågor.