2024-03-06 10:11Nyheter

"Man blev grundlurad från första början"

Värnpliktig i en vintrig skog. Victoria Adams-Roos

Att inte få genomföra en gruppchefsutbildning trots en befattning som gruppchef var något som för de 13 radarsoldaterna på F 16, Upplands Flygflottilj, ledde till en stor besvikelse. En av dem är Victoria Adams-Roos, som ryckte in som Sambandledningsgruppchef men idag är radarsoldat.  

- Det var gruppchefsutbildningen jag var mest taggad på med hela utbildningen. 

När utbildningen började fick Victoria berättat för sig att hon skulle bli gruppchef. Två veckor innan julledigheten fick hon träffa sitt nya befäl som berättade att de inte kommer hinna med en gruppchefsutbildning. Efter någon vecka kom det ett annat bud- det var aldrig planerat en gruppchefsutbildning.  

- Det känns lite dumt, och väldigt dåligt planerat. Man ska inte beställa gruppchefer och sen inse att man inte ha tid för gruppchefsskola. 

De 13 sambandledningsgruppcheferna fick också information om att de skulle få en ny befattning – radarsoldat. Detta skulle varit planerat från början. Dessutom skulle de enligt förbandet avsiktligt blivit beställda mot en felaktig befattning för att man ville ha värnpliktiga med högre resultat på I-provet, det teoretiska prov man gör under mönstringen hos Plikt- och prövningsverket. 

- Det här med att man beställt för andra resultat på I-provet, då är man grundlurad från första början. 

När Pliktrådet besöker Upplands flygflottilj den 15:e februari bekräftar förbandet för Pliktrådet att sambandledningsgruppcheferna avsiktligt blivit beställda mot en felaktig befattning. Däremot vet man inte riktigt varför det blivit som det blivit. Martina Runström är värnpliktshandläggare på F 16 och är således den individ som ansvarar över att koordinera beställningar av värnpliktiga från förbanden till Plikt- och prövningsverket. Med det sagt vill Pliktrådet betona att det inte är värnpliktshandläggaren som individ som bestämmer vad som ska beställas, utan detta görs från central nivå.

- Det blev ett misstag när beställningen lades. Det är jättetråkigt att det blivit så. Jag kan inte svara på varför det blivit så, säger hon.  

När Pliktrådet samtalar med Martina uppfattas en medkänsla för de berörda soldaterna, och att händelsen har skadat förtroendet och dessutom minskat motivationen hos radarsoldaterna är något Martina är införstådd med. 

- Får jag som värnpliktshandläggare information sent innebär det i sin tur att de blivande värnpliktiga får information sent. Här måste det finnas en förståelse för vad konsekvenserna av detta kan bli, vilket jag dessvärre inte tror finns idag. 

Bytet av befattning och en utebliven gruppchefsutbildning är något som fortfarande hänger kvar för de 13 radarsoldaterna. En gruppchefsutbildning var något som hade bäddat för en kommande reservofficersutbildning eller specialistofficersutbildning, något majoriteten av dem var intresserade av att läsa.  

- Hade jag vetat på förhand att jag inte skulle bli gruppchef hade jag till nittio procent valt en annan befattning, säger Victoria.  

- Jag är en av dem som tänker söka officersprogrammet och då innebär det att jag kommer behöva tillbringa en sommar åt en gruppchefsutbildning där jag hade velat vara ledig istället. 

Pliktrådet vill tacka Victoria och Martina för medverkan i intervjun och för att de hjälper till att sprida medvetenhet om problemet. 

Skribent: Alice Nilsson 

Senast ändras 7 mars 2024 08:24Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson