2020-01-30 08:05Pressmeddelande

Unga konsumenter ställer högre krav på renoveringar

När svenska hushåll som renoverat får besvara frågan om de framfört klagomål på produkt eller installation visar det sig att det föreligger stora skillnader mellan olika målgrupper och varumärken.

Applikationen ReStory möjliggör analyser av köpprocessen hos svenska hushåll som genomfört renoveringar och inhandlat olika typer av byggvaru- och renoveringsprodukter. I den sista fasen av processen utvärderar konsumenten köpet och resultatet av installationen. Generellt är hushållen nöjda med sina köp och resultatet av renoveringen. För samtliga produktgrupper (t.ex. fönster, kök, badrum) ser vi höga nöjdhets- och lojalitetsvärden. En bidragande orsak till detta kan vara att hushållen själva är delaktiga genom hela köpprocessen och att det färdiga resultatet mest troligt är bättre än före renoveringen.

12% har dock av olika anledningar klagat eller reklamerat produkten eller renoveringsarbetet. När vi tittar närmare på de som har haft orsak till att klaga ser vi att de yngre hushållen är överrepresenterade, i synnerhet unga boende i storstadsregionerna. Raka motsatsen är äldre personer boende i villa i mindre städer. Resultatet kan inte förklaras med att yngre anlitar hantverkare mer än övriga. Däremot ser vi att man generellt är mindre nöjd med hantverkare i större städer där det upplevs svårt att finna ”bra” hantverkare. Oavsett var man bor så är det den yngre generationen som klagar mest vilket skulle kunna bero på att man är en ovan beställare av hantverkstjänster, har ett sämre kontaktnät och är mer priskänslig etc.

Av alla de produkter och renoveringar som mäts i ReStory klagar man minst vid köp av färg och målning och mest vid köp av fönster och ytterdörrar. En förklaring till detta är (troligtvis) att majoriteten av fönster- och dörrinstallationer utförs av hantverkare, och ju fler involverade hantverkare desto fler klagomål. Men det är inte bara installationen som det klagas på. Även själva produkten är i stor utsträckning föremål för klagomål. När det gäller de som klagar på själva produkten ser vi dock att det föreligger stora skillnader mellan olika varumärken inom de olika produktgrupperna.

ReStory redovisar och analyserar hushållens agerande vid köp av olika renoveringsprodukter. Undersökningen genomförs via en riksrepresentativ webbpanel. Svaren samlas in löpande för att fånga in säsongsvariationer. Totalt rör det sig om ca 2500 svar per år. Exempel på produktområden som analyseras i ReStory: kök, badrum, färg och tapet, golv, vitvaror, fönster och förvaring. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck