2023-10-17 06:00Pressmeddelande

Grav hörselnedsättning är dyrt för samhället - men det finns möjligheter till kostnadseffektiv behandling

Cochleaimplantat - En hörsellösning från CochlearCochleaimplantat - En hörsellösning från Cochlear

  • Grav hörselnedsättning och dess negativa konsekvenser är ett växande  folkhälsoproblem på grund av den åldrande befolkningen.

  • Endast 16 procent2 av de som drabbas av grav hörselnedsättning får den säkra och kostnadseffektiva vård som redan finns – behandling med cochleaimplantat (CI).

  • De ökade kostnaderna för samhället i jämförelse med en hörande population är 1,2 miljoner kr per obehandlad patient.

Att lida av grav hörselnedsättning är ett funktionshinder i nivå med svår hjärtsvikt3 och risken att drabbas av demens är fem gånger högre för den som har grav hörselnedsättning jämfört med den som är normalhörande4. Övriga ökade risker för denna grupp är t.ex. fallskador5 och depression6. Förutom det stora personliga lidandet, har det hittills varit oklart hur dessa allvarliga risker påverkar samhällets kostnader. 

Nu finns en helt ny svensk hälsoekonomisk utvärdering1 som just har bedömt de samhällskostnader som är förknippade med obehandlad grav hörselnedsättning hos vuxna. Den totala samhällskostnaden är 23,9 miljarder kronor eller motsvarande 1,2 miljoner kronor högre per obehandlad patient, i jämförelse med en hörande patient.

Beräkningen genomfördes av RISE (Research institutes of Sweden) under 2022, genom att utveckla en hälsoekonomisk modell för att beräkna samhällskostnaderna. Denna modell fungerar som en förenklad simulering av verkligheten och ger en konservativ uppskattning av kostnaderna. Som bas användes ett antal vetenskapliga studier där kostnaderna för de medicinska riskerna, som fallskador, demens och depressioner har ingått.  

En stor del av dessa kostnader kommer från fallolyckor, och det är då kommunerna som t.ex. genom hemsjukvård får hantera merparten av kostnaderna. Den kognitiva försämringen och i förlängningen demens som följer i hörselnedsättningens spår är en annan betydande samhällskostnad.  

”Det finns mycket bevis idag om riskerna, på kort och lång sikt, av att inte behandla patienter med grav hörselnedsättning. Vi har nu också konkreta data som belyser de potentiella kostnader som uppstår när denna grupp inte får den vård de förtjänar. Det står klart att obehandlad hörselnedsättning inte bara utgör risker för den enskilde patienten, utan även för samhället i stort. Dessa värdefulla insikter behöver beslutsfattare ta del av för att kunna förbättra uppföljning och behandling av dessa patienter som kämpar dagligen” menar Lotta Vedholm, VD på Cochlear Nordic.

Det finns en medicinsk behandling som både är säker och kostnadseffektiv - cochleaimplantat. Resultaten visar att majoriteten, även äldre, får en mycket förbättrad livskvalitet.7

  1. Preuter M, Johansson K,  Societal costs of severe-to-profound hearing loss among adults without cochlear implants– A health economic evaluation using a Markov model https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1758527/FULLTEXT01.pdf
  2. Löfvenberg et al, 2022, Prevalence of severe-to-Profound hearing loss in the adult Swedish population and comparison with cochlear implantation rate, Acta Oto-Laryngologica, 142:5, 410-414, DOI: 10.1080/00016489.2022.2073388 & Statistik Barnplantorna Länk
  3. Salomon, J. A., Haagsma, J. A., Davis, A., de Noordhout, C. M., et al.  (2015). Disability weights for the Global Burden of Disease 2013 study. The Lancet. Global Health, 3(11), e712-723. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00069-8
  4. Frank R. Lin, MD, PhDE. Jeffrey Metter, MDRichard J. O’Brien, MD, PhD; et al Hearing loss and incident dementia Arch Neurol. 2011;68(2):214-220. doi:10.1001/archneurol.2010.362
  5. Agmon M, Lavie L, Doumas M. The association between hearing loss, postural control, and mobility in older adults: a systematic review. J Am Acad Audiol. 2017;28(6):575-88
  6. Hsu W, Hsu C, Wen M, Lin H, Tsai H, Hsu Y, et al. Increased risk of depression in patients with acquired sensory hearing loss: A 12-year follow-up study. Medicine [serial on the Internet]. (2016, Nov), [cited July 3, 2018]; 95(44): e5312.
  7. C Issing, U Baumann, J Pantel och T Stöver  Cochlear implant therapy improves the quality of life in older patients – A prospective evaluation study Otol Neurotol. 2020 Oct;41(9):1214-1221


Om Cochlear

Människor har alltid varit Cochlears inspiration – ända sedan professor Graeme Clark skapade det första flerkanaliga cochleaimplantatet efter att ha sett sin far kämpa med hörselnedsättning. Sedan 1981 har Cochlear levererat fler än 700 000 enheter i mer än 180 länder och hjälpt människor i alla åldrar över hela världen att höra. Som världsledande inom implanterbara hörsellösningar ger Cochlear människor tillgång till livets alla möjligheter och välkomnar dem till världens största gemenskap för användare av hörselimplantat. Cochlear har närmare 4 500 anställda över hela världen med en passion för framsteg och som strävar efter att möta behoven hos personer som lever med hörselnedsättning. Företaget arbetar ständigt med utveckling för att förutse framtida behov och har investerat mer än 2 miljarder australiska dollar inom forskning och utveckling för att flytta fram gränserna för tekniken och hjälpa fler människor att höra. www.cochlear.com


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson

Relaterade nyheter