2019-12-12 08:10Pressmeddelande

Småhuspriserna i riket ökar snabbare än bostadsrättspriserna

Bostadsbyggandet har fram till i september minskat med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen i byggstarter är relativt jämnt fördelad mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus som minskat med 10 % respektive 8 % under perioden.

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar fortsatt tydligt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Den nedåtgående trenden bekräftades i fjol av en fallande trend i beviljade bygglov men i år har beviljandet i stort sett planat ut. Det kan indikera att även påbörjandet snart stabiliseras som ett resultat av stabilare bostadspriser och bibehållen låg ränta.

Beviljad yta av lokaler toppade senast under mitten av 2017 och minskade därefter kraftigt fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat starkt och befinner sig nu strax över 2017 års nivå.

Fram till september ökade byggstartad yta i lokaler med 34 % jämfört med motsvarande period i fjol. Påbörjandet har framför allt ökat inom privata lokaler (51%) medan offentliga lokaler minskat något (-3 %). De byggkategorier som utvecklats starkast under perioden är hotell och restaurang (356 %) och trafikbyggnader (66 %) medan övriga lokaler, exempelvis kultur och sportbyggnader minskat mest (-17 %).

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månaderna) uppgick i november till ca 32 500, vilket är en ökning med 14 % jämfört med samma period i fjol. Fram till november uppgick antalet sålda småhus till drygt 52 000, vilket är i nivå med 2018.

 

Figuren ovan visar trenden för utbudet på Hemnet (genomsnittligt senaste 12 mån). Trendens utvecklingen för bostadsrätter är relativt plan och nivån är högre jämfört med 2016 och 2017 års nivå. Småhusutbudet är mer stabilt men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande. För småhus var utbudet i november 8 % lägre jämfört med samma månad i fjol medan utbudet av bostadsrätter var 6 % lägre. Vi väntar oss att utbudet kommer att sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder kommer att minska.

 

Bostadsrättspriserna i riket visar en tillväxt 4,4 % i november månad jämfört med i fjol. Utvecklingen på länsnivå är övervägande positiv, endast Kalmar och Jämtland redovisade sjunkande priser, -5,1 % respektive -3,2 %. Bland storstadsregionerna är det Stockholm och Skåne som har haft högst pristillväxt på 5,2 % respektive 5,8 %, medan priserna i Västra Götaland växer något långsammare, 2,1 %. Den högsta tillväxten hade Värmland och Örebro, upp 11,3 % respektive 11,5 %.

Småhuspriserna i riket ökade med 8 % i november jämfört med för ett år sedan. Tjugo län hade stillastående eller stigande priser, där Västerbotten och Värmland var de regioner med störst pristillväxt, 16 % respektive 15 %. Endast Blekinge och Gotland hade en negativ pristillväxt på -1 % respektive -4 %.

 Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.