2019-12-05 08:10Pressmeddelande

Dämpad tillväxt i den europeiska byggmarknaden

För andra året i rad bromsar tillväxten i den europeiska byggmarknaden in. Utvecklingen varierar avsevärt mellan länderna där Sverige och Finland utvecklas svagast medan de östeuropeiska länderna går betydligt starkare, allt enligt den senaste analysen från Euroconstruct.

De europeiska bygginvesteringarna förväntas stiga med 1,1 procent under 2020, vilket är en nedrevidering jämfört med vad vi räknade med för ett halvår sedan men samtidigt ser årets utveckling ut att bli lite starkare än prognostiserat.

- Byggandet har ökat starkt under ganska många år nu, främst ett resultat av en sjunkande ränta och ökad sysselsättning. Att räntan ligger nära botten och arbetsmarknaden nu är väldigt stark gör att förutsättningarna för ett fortsatt ökat byggande försvagas, säger Thomas Ekvall, Prognoschef på Prognoscentret.

Byggandet av bostäder förväntas öka betydligt långsammare i år, jämfört med fjolåret. Det bör dock påpekas att trots att investeringarna i nya bostäder ligger ca. 40 procent under toppnivån 2006 så har bostadssegmentet nu vuxit kraftigt under 6 år. Tillväxten förväntas utebli under nästa år, för att sedan falla under 2021. Den starkaste utvecklingen under 2020 till 2022 förväntas inom anläggningssektorn med en genomsnittlig årlig uppgång på drygt 2 procent.

Prognoserna har justerats ned något sedan den förra Euroconstructrapporten från juni 2019, ett resultat av en svagare konjunktur, nedreviderade anläggningsinvesteringar i framförallt Östeuropa och en allmänt svagare industrikonjunktur som följd av ökade handelsmotsättningar. Byggaktiviteten förväntas nu stiga med i genomsnitt 1 procent under 2020 till 2022, vilket är en aning svagare än den bedömning som gjordes i Rom i juni 2019. Undantaget är årets siffra som faktiskt reviderats upp med nästan en halv procent. Den samlade BNP-tillväxten hos medlemsländerna har även justerats ned något, från 1,9 till 1,8 procent.

De europeiska ekonomierna har växlat ner under året, och inbromsningen är prognostiserad att fortsätta även under nästa år. Skillnaderna mellan olika segment och länder är fortsatt stora. Italien fortsätter visa svag utveckling men även Tyskland och Finland förväntas växa under 1 procent det kommande året. De europeiska hushållens ekonomi fortsätter dock utvecklats relativt väl och den trenden väntas fortsätta. Inkomsterna förbättras när sysselsättning och löner stiger. Samtidigt fortsätter hushållen att agera försiktigt som följd av ökande osäkerhet och politiska spänningar.

Tillväxten i ROT-sektorn faller en del från förra årets nivå, och väntas ligga kring 1 procent under hela prognosperioden. Den dämpade tillväxttakten är främst en effekt av en svagare utveckling för bostadsrenoveringar.

- Det är tydligt att ökad osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen, samt att de politiska spänningarna lägger en våt filt över bygginvesteringarna, menar Mattias Pettersson, Senior Analytiker på Prognoscentret.  Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.