2024-04-23 08:09Pressmeddelande

Fel tid, fel plats, fel utrustning - Pliktrådet släpper slutrapport!

Framsidan på Pliktrådets slutrapportPliktrådet släpper slutrapport för värnpliktsutbildningen 23-24.

Vi har under verksamhetsåret 2023/2024 genomfört 72 förbandsbesök. Nu släpper vi vår slutrapport för grundutbildningsomgången 23-24 och redovisar de erfarenheter och reflektioner vi haft under årets gång. Slutrapporten för värnpliktsutbildningen 2023–2024 vänder sig i första hand till folkvalda, och i andra hand till Försvarsmakten. Syftet med rapporten är att lyfta fram brister i dagens värnpliktsutbildning och föreslå åtgärder.  

Grundutbildningen med värnplikt är i huvudsak välfungerande, men det finns, och kommer alltid att finnas, förbättringsmöjligheter. De flesta som skrevs in till värnplikt med grundutbildning 2023–2024 är högt motiverade och har under utbildningsåret visat stor förståelse för att omständigheterna inte har varit optimala, i år har exempelvis materielbristen och den obefintliga kommunikationen därom satt mångas tålamod på prov. 

Vår slutrapport går att läsa på vår hemsida www.pliktradet.se


Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson