2022-03-29 11:02Pressmeddelande

Återaktivering av civilplikt

 

En återaktivering av civilplikten får inte ske under förhastade former. Krigsplacering av redan utbildad personal kan med stor sannolikhet genomföras skyndsamt, men grundutbildning av civilpliktiga måste ske under ordnade former med ett tydligt syfte. Att tvinga medborgare till tjänstgöring i verksamheter innan fullgoda förutsättningar för sådana etablerats riskerar att skada pliktlagstiftningens legitimitet. Grundutbildning av civilpliktiga bör följaktligen påbörjas först efter att de berörda myndigheterna getts ordentligt med tid att planera och strukturera sin utbildning och dess syfte. Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga. Rådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på en årlig nationell kongress. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.