2014-04-23 09:52Pressmeddelande

Rösta för kulturskaparnas roll i EU!

KLYS har idag skrivit ett brev till de svenska kandidaterna till EU-parlamentet:

Idag på internationella upphovsrättsdagen är det bara en dryg månad kvar till EU-parlamentsvalet. Upphovsrätten, som har enorm betydelse för de kreativa näringarnas expansion, berörs i allt högre grad av beslut som fattas inom EU, inte minst av de folkvalda i EU-parlamentet.

Både i Sverige och inom EU finns en stark övertygelse om den kulturella och kreativa sektorns potential som tillväxtfaktor. En sådan utveckling är också positiv för samhället i stort. Men en förutsättning för att de kulturella och kreativa näringarna ska kunna blomstra är att kärnan i dessa näringar – de konstnärligt yrkesverksamma – garanteras goda villkor och att det finns en fungerande upphovsrätt som står på deras sida.

Svenska EU-parlamentariker från såväl folkpartiet som miljöpartiet har ställt sig på samma sida som Piratpartiet för att montera ned väl etablerade ersättningsordningar, t ex privatkopierings-ersättningen för kulturskapare. Det skadar inte bara upphovsmän och utövande konstnärer, utan försvårar för hela den kreativa sektorn att utvecklas i digitala medier.

EU överväger nya reformer på upphovsrättsområdet som kan få stor inverkan på kulturskapares och kreativa näringars villkor. En fingervisning om vilka förändringar som är på gång presenteras till sommaren då EU-kommissionen offentliggör sin vitbok om upphovsrätt, som bl a grundar sig på konsultationer och dialoger med företrädare för olika upphovsrättsliga intressen.

Det finns starka krafter i EU som vill driva igenom försvagningar i upphovsrätten, och som kan drabba enskilda kulturskapare och kulturnäringar hårt. Det finns också EU-företrädare som vill införa en enhetlig EU-lagstiftning på upphovsrättsområdet, som inte tar hänsyn till den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och som inte heller gynnar vare sig kulturskaparna eller samhället i stort. 

KLYS, som utgör en samlad röst för cirka trettio tusen kulturskapare i Sverige, vill därför uppmana Dig - som svensk EU-parlamentariker - att stå upp för konstnärliga rättigheter i Ditt kommande EU-arbete genom att:

  •        Verka för att det upphovsrättsliga systemet upprätthålls på en hög nivå och se till att det inte urholkas genom utökade undantag och inskränkningar.
  •        Värna den enskilde kulturskaparens ställning i förhållande till andra aktörer på marknaden genom att verka för en bättre balans på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden och genom att motverka oskäliga avtalsvillkor till nackdel för kulturskapare.
  •        Främja och försvara det nordiska avtalslicenssystemet, som utgörs av smidiga och väl fungerande kollektiva ordningar för rättighetsklarering och tillgängliggörande av konst och kultur.
  •        Främja och försvara etablerade ersättningsordningar till kulturskapare såsom biblioteks-ersättningen, privatkopieringsersättningen och följerättsersättningen.
  •        Arbeta för att främja språklig och kulturell mångfald i upphovsrättssammanhang, t ex genom att arbeta för att kultur och audiovisuell sektor exkluderas i internationella frihandelsavtal, såsom det aktuella TTIP mellan EU och USA.
Som EU-parlamentariker kan Du göra skillnad och påverka utvecklingen på detta område i rätt riktning. Visa att Du står på kulturskaparnas sida i EU!

För KLYS

Mats Söderlund, författare, poet och ordförande för KLYS

Ulrica Källén Lörelius, jurist, verksamhetsledare för KLYS


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman