2021-04-08 13:27Pressmeddelande

Nästan 40 % av kulturskaparna ansöker inte om sjukpenning vid sjukdom

KLYS har nyligen genomfört en enkät bland yrkesverksamma kulturskapare för att ta reda på i vilken utsträckning dessa yrkesgrupper ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Att det finns problem på området har KLYS känt till länge, men resultatet av enkäten ger oss en ännu allvarligare och tydligare bild av läget, där vi dessutom får konkreta exempel på hur krångligt det är att ha med Försäkringskassan att göra som frilans på kultur- och mediearbetsmarknaden.

Hela 39 % i KLYS enkät svarar att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan. På frågan om varför de inte ansökt när de varit sjuka, svarar 29 % att de jobbat trots att de varit sjuka. 52 % svarar att de avstått att ansöka eftersom det är krångligt eller tar sådan lång tid.

Av dem som ansökt och faktiskt fått en sjukpenning fastställd uppger hela 37 procent av de svarande att de inte fick den baserad på alla sina inkomster. Frilansande kulturskapare har normalt olika typer av inkomster – från eget företag, från anställningar, från stipendier osv – och alla dessa kan enligt nuvarande regelsystem inte räknas in i SGI:n. Kulturskapares inkomster varierar dessutom ofta kraftigt över tid och är låga jämfört med inkomsterna på den övriga arbetsmarknaden. Detta ger ett dåligt utfall i sjukförsäkringen för kulturskapare, samtidigt som dessa betalar sociala avgifter i samma utsträckning som alla andra.

- Resultatet av enkäten visar att det råder brister både i regelsystemet för sjukförsäkringen och i Försäkringskassans tillämpning av det, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, och tillägger: - Den utredning som nu pågår om egenföretagares sjukpenning bör därför föreslå förändringar som gör det möjligt för frilansande kulturskapare att kunna sjukskriva sig och vara föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

  Enkäten visar också att 51 % inte tycker att bemötandet hos Försäkringskassan varit bra och att handläggaren inte hade kunskap och/eller förståelse för frilansares villkor. 44 % uppger att handläggningstiden tagit två månader eller mer. Detta bekräftar den bild som KLYS har av behovet av ökad kompetens på området inom myndigheten, helst genom en expertenhet i form av Försäkringskassan Kultur Media (motsvarande Arbetsförmedlingen Kultur Media).

  KLYS har en rad konkreta förslag till hur frilansare kan få en ökad social trygghet. Mot bakgrund av hur pandemin har drabbat särskilt kultur- och medieområdet, blir dessa åtgärder nu ännu angelägnare att införa.

  Resultat av KLYS enkät om sjukpenning

  För mer information:

  Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33


  Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

  KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


  Kontaktpersoner

  Ulrica Källén
  Verksamhetsledare
  Ulrica Källén
  Carl Liungman
  Regionalpolitisk strateg
  Carl Liungman