2020-03-09 12:53Pressmeddelande

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör — Skap, SYMF, KLYS, Musikerförbundet, Teaterförbundet och Musikcentrum Öst kräver att beslutet omprövas

Ett pressmeddelande från Musikcentrum Öst 2020-03-09

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

— Skap, SYMF, KLYS, Musikerförbundet, Teaterförbundet och Musikcentrum Öst kräver att beslutet omprövas


Stockholms Landsting (Numera Region Stockholm) har i mer än 25 år drivit en omfattande satsning på att nå ut med kultur till patienter på olika vårdinrättningar. Det har varit en väl fungerande verksamhet där kultur har blivit en del i läkningsprocessen. För patienter i alla skeden av livet har det inneburit värdefulla möten med professionell scenkonst. Från akut- och långtidssjuka barn till äldre i geriatrisk vård. Årligen har skett cirka 3000 kulturmöten mellan kulturskapare och patienter. Verksamheten har lags ner utan dialog med vare sig kulturlivet eller beställare. På Regionens hemsida står att läsa:

”Kulturförvaltningen har lagt om sitt arbete med kultur och hälsa till att bli mer långsiktigt och komma fler patienter till gagn.” men utan ytterligare info. Vi menar att om man avser att ändra arbetssätt så bör det ske tillsammans med kulturskapare med erfarenhet av att arbeta med patientgruppen, och beställare.

Några röster från vården: 

”Det betyder väldigt mycket för våra patienter att under vårdtiden kunna få sig lite underhållning, det väcker minnen och känslor som medför att tankarna går till annat än sjukvård. Det har varit väldigt uppskattat och värdefullt för våra äldre som sällan eller aldrig kommer utanför bostaden annat än till läkarbesök eller liknande.”

— Sunna Koskinen Verksamhetschef Geriatrik Stockholms Sjukhem

”Kultur i Vården har verkligen lyft tillvaron för våra äldre och vi är mycket besvikna på utvecklingen de senaste åren”

— Irene Bierfeldt, verksamhetsledare på Gustavsgården i Värmdö kommun.

”Det hade varit lättare att vara positiv om vi hade fått veta vad det är som ska ersätta musikstunderna och om det på något vis går att jämföra med upplevelsen det ger. Musik skapar känslor, minnen, samtal och möten på ett sätt som är helt unikt för just musik, att ta bort den möjligheten för våra äldre och våra sjuka, som såklart kan vara i alla åldrar, är så sorgligt och hemskt så det är svårt att greppa faktiskt, man tror nästan inte det är sant.”

— Sarah Smith Kultursamordnare, Stockholms Sjukhem, Birgit Klasson & Carina Burman, aktivitetsansvariga Stockholms

Sjukhem

Även kulturlivet kan vittna om positiva resultat och starka erfarenheter:

”Patienterna är trötta, sjuka, håglösa, förlamade, deprimerade, förtvivlade, i chock - många är i livets slutskede. De kan aldrig mer gå på konsert. Det faktum att vi kommer utifrån, är professionella artister som underhåller som om vi stod på Berns Salonger, skapar kontakt. Vi pratar och berättar och engagerar i stunden, här och nu. ’Det betyder mer än 100 pillerburkar!’ berättade sköterska på ett av våra största sjukhus. Några av de svårast sjuka som aldrig varken pratar eller sjunger, börjar plötsligt sjunga med. Trötta tomma ögon börjar lysa. Spontandans uppstår bland de svårast psykiskt sjuka.”

— Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson

En rad organisationer som representerar en stor del av kulturlivet i Stockholmsregionen har därför tagit initiativ till ett upprop som kräver en omprövning av beslutet och en dialog med det fria kulturlivet kring en nystart av verksamheten. Underskrivare är SKAP, SYMF, KLYS, Teaterförbundet, Musikcentrum Öst och Musikerförbundet. Uppropet har skickats den 9 mars och ställts till ordförande i Kulturnämnden i Region Stockholm Cecilia Elving (L).


Underskrivarna av detta upprop kräver:

 • att Region Stockholm inleder en process för att återskapa kulturutbudet
 • att medel för detta reserveras i budgeten för 2021
 • att en dialog sker med både representanter för det fria kulturlivet och beställarna
 • att man i detta arbete tydligt tar med perspektivet av de positiva vårdeffekterna

 • Underskrivarna önskar att träffa företrädare för Region Stockholm före sommaren 2020.

  Kaj Magnusson, styrelseledamot Musikcentrum Öst, Ragnar Berthling, verksamhetsledare Musikcentrum Öst, Jan Granvik, förbundsordförande i Musikerförbundet, Clara Cleo Cornell, ordförande i Musikerförbundet avd. Öst, Simon Norrthon ordförande för Teaterförbundet för scen och film, Jens Persson, TFs Sångaravdelning avd 111, Alfons Karabuda, ordförande i Skap (Sveriges musikskapare), Marika Lagercrantz, orförande KLYS – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och Gunnar Jönsson, förbundordförande SYMF Sveriges Yrkesmusikerförbund.


  För ytterligare information kontakta:

  Kaj Magnusson (kaj@musikcentrum.se 073-6378020), styrelseledamot Musikcentrum Öst eller Ragnar Berthling (ragnar@musikcentrum.se 070-413 97 09), verksamhetsledare Musikcentrum Öst


  Exempel på artister som spelat för Kultur i Vården de senaste åren:

  Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson, Amado Jah, Ann Kristin Hedmark, Mattias Enn, Per Ragnar, Vivianne Cardinal, Süperstar Orkestar, Romeo & Julia Kören, Margareta Bengtson & Mathias Algotsson, Eva Möller, Karina Kampe, Anita Strandell, Stockholms Improvisationsteater, Mats Klingström, Lotta & Mikael Ramel, Anders Forslund, Ensemble Yria, Fränder, Linda Rapp, Vocalettes, Monica Bring, Lady Perfect, Stockholm Jazz Trio med Peter Getz, Stefan Clarin, Urban Cowgirls, Alla tiders stråkkvartett med flera


  Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

  KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


  Kontaktpersoner

  Ulrica Källén
  Verksamhetsledare
  Ulrica Källén
  Carl Liungman
  Regionalpolitisk strateg
  Carl Liungman