2018-03-28 14:05Pressmeddelande

KLYS välkomnar förslag till ny svensk konstnärspolitik

Idag överlämnades den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? till kultur- och demokratiministern. Utredningen är unik i sitt slag och innehåller en gedigen kartläggning över de villkor som konstnärligt yrkesverksamma lever under idag. Liknande genomlysning har inte gjorts på 15-20 år. Utredningen visar tydligt behovet av reformer och ekonomiska satsningar på det konstnärspolitiska området.

I utredningen föreslås flera intressanta åtgärder för att öka den sociala och ekonomiska tryggheten för konstnärer, t ex en ny alliansmodell för upphovspersoner, en strategi för digitalisering av konst och kultur och satsningar på centrumbildningarna. Särskilt positivt är att upphovsrätten lyfts fram som helt central för kulturskapares inkomster, förslaget om att konstnärernas pensioner ska ses över samt slutsatsen att det behövs mer ekonomiska resurser till konstnärspolitiken. Utredningen vill förstärka området med 225 miljoner kr.

-En kulturpolitik värd namnet måste aktivt medverka till att stödja de nu levande konstnärerna. Det är därför mycket positivt att förslag läggs till en mer offensiv konstnärspolitik i Sverige, säger Marika B Lagercrantz, skådespelare/regissör och ordförande i KLYS.

Det finns dock förslag till åtgärder som KLYS saknar i utredningen. Vi hade t ex velat se uppdrag, till såväl Försäkringskassan som Skatteverket, om att inrätta särskild kompetens när det gäller villkoren för konstnärlig och litterär yrkesverksamhet, för att få till stånd en mer rättvis och rättssäker tillämpning av trygghets- och skattesystemen för kulturskapare.

Om utredningens förslag ska kunna omsättas i praktisk politik krävs nu krafttag från politiker i regering och riksdag, inte bara från kulturområdet utan också från andra politikområden, såsom arbetsmarknads-, socialförsäkrings- och näringspolitiken.

-En fungerande konstnärspolitik är inte bara ett ansvar för kulturpolitiken. Fler politikområden behöver ta ansvar och samarbeta, inte minst när det gäller frilansande kulturskapares sociala trygghet och möjligheterna att få en rimlig utdelning av sin upphovsrätt, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS.

Utredningen kommer att remitteras under våren och KLYS kommer nu i lugn och ro att analysera förslagen i detalj. Vi återkommer längre fram i vår med vårt remissyttrande över utredningen.


För kontakt:

Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS 070-658 85 98 

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman