2013-09-18 16:39Pressmeddelande

Glädjande inslag i defensiv kulturbudget

Regeringen Reinfeldt underskattar den kulturella och kreativa sektorn som tillväxtdrivande faktor. Talet om aspektpolitik har ljudit länge nu, men satsningar på en infrastruktur som kan främja det grundläggande konstnärliga skapandet uteblir. KLYS har länge krävt offensiva åtgärder för att stärka kulturskapares villkor. Det gäller särskilt frågan om en förstärkt avtalsställning för kulturskapare i upphovsrättslagen. Hela oppositionen står bakom det kravet, men Alliansen är iskall.

KLYS efterlyser också en mekanism som säkrar de konstnärliga anslagens storlek i förhållande till kostnadsutvecklingen i övriga samhället.

-  Trots det vanliga skrytet om kulturbudgetens tillväxt ser vi att anslagen inte räcker till lika mycket kultur som tidigare. Det behövs omfattande åtgärder för att trygga hållbarheten och öka sysselsättningen i den kreativa sektorn, säger Mats Söderlund, ordförande i KLYS.

-  Vi måste börja se kulturen som en del av välfärden. Vad ska vi annars fylla våra liv med? tillägger Söderlund.

KLYS ser positivt på att det i budgetpropositionen finns ambitioner att satsa på scenkonst-pensionerna. Dessa medel måste dock användas för de personer som pensionerna ska betalas för och inte användas för andra ändamål. Vidare måste pensionerna för yrkesverksamma kulturskapare inom andra konstområden analyseras och hanteras av regeringen.

KLYS välkomnar också att vikten av att involvera de professionella kulturskaparna i samverkans-modellen tydliggörs. Det är ett nödvändigt inslag för att de regionala kulturplanerna ska bli långsiktigt hållbara.

-  Vi har fått igång en konstruktiv dialog med regionerna och det är bra att den dialogen nu får ett tydligt stöd från regeringen, säger Söderlund.

Vidare är det positivt att det anslås mer pengar till läsfrämjande insatser.

Slutligen gläder KLYS sig åt att kulturstiftelser nu äntligen skattebefrias. KLYS hoppas att denna skattelättnad kommer att frigöra nya friska medel till konsten och kulturen.

KLYS kommer nu att närmare analysera budgeten i sin helhet och i sina olika delar för att återkomma med preciserade krav inför valåret 2014.

För ytterligare frågor:

Mats Söderlund, ordf KLYS      070-228 92 25

Ulrica Källén Lörelius, verksamhetsledare KLYS  073-340 00 33

Läs mer om och av KLYS på www.klys.seOm KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman