2016-10-13 09:09Pressmeddelande

Ge kulturen en tydlig plats i nya storregioner

KLYS utgör en samlad röst för ca 30 000 yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Som en av endast tre remissinstanser på kulturområdet har KLYS yttrat sig över förslaget till ny storregionsindelning i landet. Regionreformen kommer att få genomgripande effekter för konst- och kulturlivet i berörda regioner. KLYS är kritiskt till att utredningen helt förbisett detta. Att kultur har ett värde inte bara i sig själv, utan också för livskvalitet och tillväxt i de nya regionerna bör enligt KLYS ta större plats i indelningskommitténs arbete och i det kommande slutbetänkandet, som ska presenteras nästa sommar.

En av KLYS främsta målsättningar är att yrkesverksamma kulturskapare ska kunna verka fritt och försörja sig oavsett var i landet de bor. En regionalisering av kulturpolitiken har redan skett genom införandet av den s k kultursamverkansmodellen, som på många sätt påverkat den regionala kultur- och konstnärspolitiken. Nu när ytterligare en regionreform är på gång som påverkar kulturområdet är det anmärkningsvärt hur liten plats kulturen ges i den aktuella utredningen och att någon analys av effekterna för konst- och kulturlivet helt lyser med sin frånvaro. KLYS lyfter därför i sitt yttrande konsekvenser av förslaget på kulturområdet i berörda regioner och uppmanar regeringen och indelningskommittén att låta sig vägledas av KLYS ståndpunkter i det fortsatta utredningsarbetet.

- De strukturer, funktioner och dialoger som har byggts upp i berörda regioner med lokala yrkesverksamma kulturskapare såsom författare, bildkonstnärer, skådespelare och musiker, måste värnas och utvecklas i de nya större regionerna – för att inte urholka demokratin och den kulturella mångfalden. Kunskaper och erfarenheter om den lokala kulturen får inte gå förlorad, menar Marika B Lagercrantz, ordförande i KLYS.

En ny storregionsindelning förutsätter också att en långsiktig och stabil finansiering till kulturlivet säkerställs, både inom och utanför kultursamverkansmodellen, på såväl statlig, som regional och kommunal nivå.

Läs mer om vad KLYS vill med kulturen i de nya storregionerna här.

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, tel. 0733-40 00 33

Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS, tel. 0706-58 85 98

Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, tel. 0702-6219 38

www.klys.se


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman