2016-04-12 14:34Pressmeddelande

Ge alla företagare samma rätt till avdrag

KLYS - som utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare - uppmanar regeringen att skapa rättvisare regler när det gäller rätten till avdrag för egenföretagare. En betydande del av landets verkligt små företag drivs av yrkesverksamma kulturskapare. Dessa är enmansföretag, ofta med låg omsättning, men med tydligt behov att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som andra större verksamheter.

Det var över 30 år sen som kulturskapares skattemässiga situation utreddes. Idag konstaterar KLYS att det finns ett stort behov av att återigen se över kulturskaparnas skattevillkor. Särskilt på två områden är problemen så stora att man kan tala om ett klart missgynnande av denna grupp i förhållande till större verksamheter. Det gäller avdrag för arbetsrum i hemmet och för friskvård.

KLYS yrkesgrupper delar dessa problem med andra mindre företagare, vilket kan tala för generella regler. En faktor som dock är specifik för konstnärlig verksamhet är samhällets behov av att även ”olönsamma” konstnärer stannar kvar i yrket och har en rimlig försörjningsnivå. En särskild insats för denna grupp skulle därför kunna motiveras kulturpolitiskt. Men med tanke på neutraliteten i skattesystemet förordar vi att våra förslag införs generellt för enskilda näringsidkare.

När det gäller avdrag för arbetsrum i hemmet har schablonavdragets storlek inte ändrats sen 1990, då det för alla enskilda näringsidkare fastställdes till 4 000 kr för hyres- och bostadsrättslägenhet och till 2.000 kr för villa. KLYS anför i sin skrivelse att det vore rimligt att i första hand tillåta att enskilda näringsidkare med kontor i egen bostad får göra avdrag för marknadsmässig hyra, i andra hand att höja beloppsgränserna i schablonavdraget för kontor i egen bostad.

- Detta skulle innebära en förbättrad möjlighet för småföretagare att både våga starta och att kunna fortsätta med konstnärliga och litterära verksamheter, som att skriva böcker, musikstycken, teaterpjäser osv, säger KLYS vice ordförande Gunnar Ardelius (författare och ordförande i Författarförbundet) och tillägger: - En ska komma ihåg att det främsta syftet för sådan verksamhet inte är att öka lönsamheten i företaget för att så småningom kunna expandera verksamheten och inrätta den i en lokal.

Behovet av en förändring vad avser avdragsrätten för friskvård är också stort. Att den som är anställd idag kan få detta som en skattefri löneförmån från arbetsgivaren och att den som driver sin verksamhet som aktiebolag medges avdrag leder till slutsatsen att motsvarande avdragsrätt bör införas för företagare med enskild firma.

KLYS ber i sin skrivelse om ett möte med Finansdepartementet, där vi kommer att utveckla våra synpunkter.


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman