2019-09-18 16:04Pressmeddelande

​Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget för 2020

Få konstnärspolitiska satsningar i regeringens kulturbudget

Regeringens budget för 2020 presenterades i sin helhet idag och innebär en ökning med 292 miljoner kronor inom kulturdepartementets område. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten är dock fortfarande långt ifrån 1 %, vilket borde vara en absolut minimiandel i statens budget. En del kultursatsningar har redan presenterats - såsom satsningarna på mediestödet och på kulturskolan, vilka varmt välkomnas av KLYS - men när det gäller konkreta förbättringar för den yrkesverksamma kulturskaparkåren i stort, är budgeten svag.

Höjningen av biblioteksersättningen, som är känd sen tidigare, är också positiv, men det behövs mer satsningar på fler områden inom konstnärspolitiken för att göra verklig skillnad. Den konstnärspolitiska utredningen som presenterades 2018 visade tydligt hur eftersatt området är och föreslog förstärkningar på området med 225 miljoner kronor.

I budgeten beskrivs att det finns flera utmaningar för konstnärer och kulturskapare som är viktiga att ta sig an, och att den konstnärspolitiska utredningen bereds inom regerings-kansliet.

  • -Om regeringen menar allvar med regeringsförklaringen från januari 2019 där det uttalades att kulturskapares ekonomiska trygghet ska förbättras, är det hög tid att prioritera konstnärspolitiska åtgärder i det fortsatta arbetet, säger Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS.

När det gäller regional kulturpolitik, saknar KLYS i budgeten nödvändiga uppräkningar av de statliga anslagen inom ramen för kultursamverkansmodellen. Om staten inte stärker samverkansmodellen kraftfullt finns risk att den kulturella infrastrukturen i kommuner och regioner kan försvagas väsentligt kommande budgetår, eftersom många andra kommunala och regionala utgiftsområden prioriteras och leder till kulturnedskärningar likt den vi sett i Skåne i år.

Ett område där regeringen också behöver göra mer är på arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet för att förbättra frilansares sociala trygghet. KLYS efterlyser förenklingar och förstärkningar när det gäller egenföretagares och s k kombinatörers möjligheter att få tillgång till a-kassa och att få en rimlig sjukpenning när de blir sjuka. Här förväntar sig KLYS starkare politisk vilja och fler skarpa förslag.

För mer information:

Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS 070-658 85 98

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman