2013-10-17 16:21Pressmeddelande

Dax för maxtaxa i kulturskolan!

Låt oss glädjas en kort stund över tanken på att den sittande regeringen åtminstone i fantasin kan föreställa sig ett budgetutrymme motsvarande två miljarder kronor för att renovera en operascen.

Vi som älskar musik, film, teater, böcker och konst, önskar att regeringen, hur den än ser ut efter valet, behåller det budgetutrymmet för framtida investeringar i en infrastruktur för konstnärligt skapande, hållbarhet och sysselsättning inom kultursektorn så att alla som vistas i Sverige ska kunna bli delaktiga i fler omvälvande kulturupplevelser av alla de slag. 

Vi behöver öka kulturkompetensen i det här landet.

1. Inför maxtaxa i kulturskolorna. 

Alla barn ska ha rätt och möjlighet att själva utvecklas som de skapande människor de är. Kulturskolor med professionella pedagoger ska finnas i alla kommuner och för alla konstformer. Kommunen ska aktivt arbeta för att barn ska kunna delta efter egen lust och förmåga oberoende av bostadsort eller ekonomi, en gratis kulturskoletimma i veckan borde vara en självklarhet.

2. Främja den kulturella mångfalden

En skapande kultur är beroende av att ständigt blandas med och stötas mot nya, äldre och helt oväntade former av bild-, form-, ton-, scen- och ordkonster. Samtidens kioskvältare och framtidens klassiker är inte alltid samma sak men båda är beroende av ett brett och experimentellt kulturliv som ständigt utvecklas och omprövas. Mindre publiklockande kulturformer behöver stöd för att frodas. Använd närings-, arbetsmarknads- och skattepolitiken för att skapa bättre förutsättningar för konstnärligt skapande. Kultursektorn skulle kunna ge en explosionsartad ökning av antalet arbetstillfällen. Låt kulturbudgeten bli ett flaggskepp i regeringens politik för ett kultursamhälle där människor kan komma till sin fulla rätt och utvecklas efter vars och ens intressen och förutsättningar.

3. Säkra våra konstnärliga rättigheter. 

I Sverige gläds vi åt att kunna skapa med yttrandefrihet som en självklarhet. Men yttrandefriheten vilar på rätten till våra verk som grund. Ge kulturskaparna den självklara möjligheten att kunna förhandla fram rimliga ersättningar genom sina fackliga organisationer. Det är grunden för att långsiktigt säkra att fler kan utveckla kvalificerade konstnärskap till glädje för alla. Solida avtal är ett nödvändigt smörjmedel för att skynda på nya digitala tjänster som kan sprida våra verk vitt och brett.Vi som älskar musik, film, teater, böcker och konst vet att kultur, precis som goda relationer till våra medmänniskor, en god hälsa och trygghet, är grundläggande för vårt välmående och vår självkänsla som individer och som samhälle. Och precis som vård, skola och omsorg, är kultur en omistlig del av välfärdssamhället.

Mats Söderlund, poet, författare och ordförande för KLYS


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman