2014-11-19 09:20Pressmeddelande

Dags för upphovsperson att ersätta upphovsmannen!

I upphovsrättslagen, men även i vardagligt tal, används fortfarande begreppet “upphovsman” för att benämna den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk. Det här vill KLYS - som utgör en samlad röst för ca 30 000 professionella kulturskapare i Sverige - ändra på. I en skrivelse till Justitiedepartementet förtydligar därför KLYS i dag sina synpunkter angående den pågående redaktionella översynen av upphovsrättslagen.

- Språk och begrepp är viktiga, inte minst i lagstiftningen. De speglar inte bara strukturer i vårt samhälle, utan påverkar det också. Därför anser vi på KLYS att det är dags att byta ut begreppet upphovsman till det mer könsneutrala “upphovsperson” i upphovsrättslagen, säger Mats Söderlund, ordförande för KLYS och tillika författare och poet.

I förtydligandet vill KLYS ta fasta på att kulturskaparnas egna organisationer också i allt högre utsträckning använder sig av begreppet upphovsperson istället för upphovsman i avtal och i andra juridiska sammanhang, bl a som ett led i en ökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågor i kultur- och medievärlden. I ljuset av hen och en-intåget i svenska språket ter det sig också aktuellt och relevant att nu överge begreppet upphovsman även i lagstiftningen.

- Vi vet att kulturskapare vill ha en könsneutral upphovsrättslag, säger Ulrica Källén Lörelius, verksamhetsledare och jurist på KLYS . Balansen mellan antalet män och kvinnor bland de yngre medlemmarna i våra medlemsorganisationer ökar, vilket är en glädjande tendens. Vi på KLYS vill stärka den utvecklingen, inte minst genom att påverka hur vi benämner dessa personer i lagtexten och i andra sammanhang. Det är helt enkelt dags att göra även upphovsrätten genusmedveten, fortsätter hon. 

För mer information: 

www.klys.se

Verksamhetsledare Ulrica Källén Lörelius: 

ulrica .kallen@klys.se

Tel: 0733 40 00 33


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman