2020-05-27 13:20Pressmeddelande

36 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt om fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om automatiserat byggande, digitala tvillingar, fastighetsinformation i 3D och om att skapa en plattform som synliggör grön infrastruktur i stadsplanering. Flera av projekten bygger vidare på eller testar resultat från projekt som tidigare bedrivits inom programmet.

Projekten, som startas under sommaren 2020, kommer att pågå som längst i fyra år.

Godkända projekt

Nationellt nätverk för automatiserat byggande
Fredrik Johansson, Kungliga Tekniska högskolan

Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner                            
Jelke Dijkstra, Chalmers tekniska högskola

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk                       
Magnus Arnell, RISE Research Institutes of Sweden AB

Utveckling av effektiva digitaliseringshjälpmedel för design och industrialisering av hållbara volymbaserade flervåningshus i trä                 
Johan Vessby, Karlstads universitet

Systematisk kravhantering 
Joakim Jeppsson, Skanska Sverige AB

GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark
Mats Svensson, Tyréns AB

BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation       
Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska högskolan

Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer              
Kent Eriksson, Kungliga Tekniska högskolan

Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen
Robert af Wetterstedt, Bjerking

Internet of Things i hus och anläggning – systematik för krav, utformning och tjänster
Kurt Löwnertz, Sweco Civil AB

Real Time Real Estate - öppen plattform för kostnadseffektiv förvaltning av offentliga fastigheter
Sofia Stensson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Stadsträd.se - Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen       
Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån AB

Digital betong - Ny samverkan mellan design och tillverkning                 
Helena Westerlind, Kungliga Tekniska högskolan

Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering                   
Dan Engström, WSP Sverige AB

3CIM
Maria Uggla, Stockholms stad

Klimatdata för grundläggningsmetoder     
Christel Carlsson, Statens geotekniska institut

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

Mer information kontakta:

Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57, kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare, Formas, 073-539 16 64, aleh.kliatsko@formas.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.