2022-04-27 04:30Pressmeddelande

Pep-rapporten 2022 – Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa

Generation Pep släpper Pep-rapporten 2022Generation Pep släpper Pep-rapporten 2022

Pep-rapporten släpps idag för fjärde året i rad och unikt för i år är att barn och unga nu fått svara på frågor även kring psykisk ohälsa. Det som framgår i rapporten är att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och barn och unga i familjer med lägre socioekonomiskstatus.  

Några av rapportens huvudpunkter: 

  • - Barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa.  

  • - 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen där en större andel av flickorna inte når rekommendationen jämfört med pojkarna.  

  • - Barn och ungdomar äter i genomsnitt bara hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag. 

  • - Bara fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk. 

  •  

Trots många rapporter har det i Sverige saknats bra underlag för att bedöma omfattningen av barn och ungas psykiska ohälsa. Här tillför årets Pep-rapport ny viktig data som den första breda mätningen av psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Rapporten möjliggör även att studera eventuella samband till andra viktiga hälsofaktorer så som fysisk aktivitet, kost och stillasittande skärmtid. 

Resultaten i rapporten är något som samhället måste ta på allvar och kraftsamla kring. Vi kan inte låta en hel generations välmående försämras för att vi som vuxenvärld inte agerar i tid, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep. 

I Pep-rapporten 2022 syns ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa, där de barn och ungdomar som rör på sig regelbundet också upplever mindre symptom av ångest och depression. 

Vi vet idag att unga, särskilt tonåringar, sover sämre, rör på sig mindre och träffas mindre IRL. Dessa faktorer, sömn, motion och att ses på riktigt, är skyddsfaktorer som urholkas allt mer i vår digitala tid, säger Anders Hansen, ambassadör för Generation Pep och författare till bland annat boken Depphjärnan.  

I rapporten framkommer, precis som tidigare års rapporter, att endast en bråkdel av barn och unga kommer upp i den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet samt äter enligt kostråden. Samtidigt finns det idag en bred kunskap om att en hälsosam livsstil förebygger en rad olika livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Att endast 4 procent av barn och unga idag har en hälsosam livsstil är oroväckande, framförallt för den enskilda individens framtida hälsa, men också för folkhälsan i stort. Sverige behöver ta fram en handlingsplan för matvanor och fysisk aktivitet för att på riktigt kunna förebygga ohälsa hos både barn och vuxna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden 


Om Pep-rapporten 2022 
Pep-rapporten är en enkätundersökning av hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4–17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2022 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. 


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg