2020-10-30 14:37Nyheter

Våra golvprodukter klarar högsta bedömningsnivån

Miljöpåverkan är en viktig faktor i dagens byggande av hållbara samhällen där klimatsmarta produkter är något som vi aktivt jobbar för, berättar Thomas Blomdell, Produktchef Golv. Alla våra golvavjämningsprodukter når högsta bedömningsnivån i Byggvarubedömningen. Det innebär att de är ett bra val och bidrar till en positiv utveckling i byggbranschen.

BVB's bedömningskriterier

I databasen presenteras bedömningar i nivåerna Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd), där Rekommenderas är den högsta nivån. Bedömningen baseras på produktens kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Miljöpåverkan är en viktig faktor i dagens byggande av hållbara samhällen där klimatsmarta produkter är något som vi aktivt jobbar för.

En bedömning består av två delar, kemiskt innehåll och utvalda livscykelaspekter. För varje del bedöms varje ingående kriterium separat enligt tre bedömningsnivåer: Rekommenderas, Accepteras och Undviks. Därefter viktas resultaten samman till en totalbedömning.

För att ha totalbedömningen Rekommenderas måste följande kriterier vara uppfyllda:

- Alla kriterier avseende kemiskt innehåll är bedömda som Rekommenderas. Det innebär bl.a. att vi har en byggvarudeklaration på produkten som redovisar innehållet ner till 0,01 %.

- Minst 50 % av de för varan relevanta livscykelkriterierna är bedömda som Rekommenderas och inget kriterium bedöms som Undviks. Vi uppfyller detta bl.a. via våra miljövarudeklarationer (EPD) som visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt Eurofins Indoor Air Comfort-certifikaten som försäkrar att kraven på låga emissioner för produkterna uppnås.

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.


Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.