2023-03-15 12:27Pressmeddelande

Skolor och äldrevård kan sopbanta 25 000 ton

Elprodukter, textil och förpackningar genererar olika mycket avfall och ger olika stor påverkan på klimatet.

Att avfallsmängderna kan minskas rejält genom beprövade metoder visste vi redan. Nu finns ett material som gör det möjligt att beräkna den faktiska potentialen. Det kan bli ett viktigt verktyg för att få fart på förebyggandet i Sveriges kommuner.

Om alla Sveriges förskolor, grundskolor och äldreboende skulle förebygga mat- och restavfall uppskattas avfallsminskning kunna bli 25 000 ton per år och utsläppen av koldioxid 63 400 ton lägre per år. Det visar beräkningar som möjliggjorts genom en ny beräkningsmodell från Avfall Sverige.

Den bygger på lärdomar från verksamheter som länge arbetat med att förebygga avfall. Genom att lägga in de specifika siffrorna för en viss kommun ger räknesnurran snabbt besked om hur mycket avfall som de egna verksamheterna kan minska sitt avfall, och dessutom svar på vilken klimateffekt det ger.

– Det här ger en unik möjlighet att sätta siffror på arbetet med att minska avfallsmängderna. Vi hoppas att det ska öka insikten om vad detta arbete kan ge och alla kommuner ska ta det till sig, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige. 

Beräkningsmodeller finns för mat- och restavfall på förskolor, grundskolor och äldreboenden. De möjliggör såväl prognostisering som uppföljning av det avfallsförebyggande arbetet. 

– Siffrorna ger en indikation, snarare än absoluta sanningar för att kunna vara så lättarbetat som möjligt. Att de möjliga vinsterna är väldigt stora är dock tydligt. 

Win win

Förutom minskade mängder avfall, och därmed minskade kostnader för avfallshantering samt minskad klimatpåverkan, ger avfallsförebyggande också andra positiva synergieffekter:

– De projekt som genomförts visar att barn och boende inom äldreomsorgen äter mer när kökspersonalen får återkoppling om mängden matsvinn. Det som serveras kan då anpassades efter vad barn och boende äter bäst av. Att arbeta avfallsförebyggande bidrar alltså till ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet, säger Åsa Hagelin.

Utöver att beräkna klimatnyttan för mat- och restavfall finns ytterligare en ny beräkningsmodell. Här kan klimateffekten av att förebygga hela 27 olika avfallsslag beräknas på ett enkelt sätt oavsett verksamhet. Störst effekt får vi genom att minimera mängden elavfall – nästan 22 kilo koldioxidutsläpp utviks för varje kilo elavfall som inte genereras. Men även textil och plastförpackningar påverkar klimatet i allra högsta grad.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Åsa Hagelin
Rådgivare för förebyggande och återanvändning
Åsa Hagelin