2021-06-04 08:47Pressmeddelande

WJC: Fortsatta insatser mot antisemitism är nödvändiga

World Jewish Congress (WJC) nordiska kontor har tagit del av Forum för levande historias senaste rapport om antisemitiska föreställnignar och attityder hos den svenska befolkningen. Rapporten, utförd under 2020, visar att utbredningen av antisemitiska attityder och föreställningar hos den svenska befolkningen som helhet har minskat sedan 2005. Samtidigt, konstaterar rapporten, är antisemitism fortfarande ett utbrett problem i det svenska samhället. 34% av respondenterna instämde med något antisemitiskt påstående och 5% instämde i fem eller flera påståenden, och uppvisar således en stark antisemitisk attityd. Antisemitiska attityder och föreställningar återfinns, konstaterar rapporten, hos en betydande minoritet av befolkningen.

Enligt rapporten är antisemitiska attityder och föreställningar mer förekommande inom vissa delar av befolkningen och vissa politiska opinioner än i andra. Detta gäller bland annat äldre åldersgrupper och befolkningsandelar födda i eller utanför Europa eller med muslimsk religionstillhörighet samt grupper som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

-  Sveriges regering har prioriterat frågan med antisemitism de senaste åren, vilket är glädjande. Den senaste rapporten visar på en minskning av antisemitiska attityder och detta kan tolkas som att prioriteringen av frågan har gett vissa resultat. Samtidigt visar rapporten att arbetet mot antisemitism måste fortsätta och intensifieras. Speciellt under senaste tidens oroligheter i Israel och Gaza har judar i Sverige vittnat om verbala och fysiska trakasserier samt antisemitism på sociala medier. Skolrapporten i Malmö bekräftar att antisemitism i samband med Israel-Palestinakonflikten är ett reellt problem för judiska skolelever. Judar i Sverige måste känna sig säkra och trygga. Vi måste därför beslutsamt bekämpa antisemitismen oavsett hur den yttrar sig och vem som yttrar den. Åtgärderna bör skräddarsys och målgruppsanpassas och fokus bör läggas på förebyggande arbete, bland annat i skolans värld, säger Petra Kahn Nord, nordisk representant på WJC.

Rapporten understryker att attitydundersökningen inte är tillräcklig för att kunna besvara om antisemitismen som helhet ökat eller minskat i Sverige. För att svara på den frågan krävs kompletterande undersökningar som studerar förekomst av antisemitism i alla delar av samhället, exempelvis studier om antisemitiska hatbrott, antisemitisk propaganda samt individers erfarenheter av antisemitism.

Forum för levande historia är en statlig myndighet med uppdrag att vara ett nationellt forum för att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med Förintelsen som utgångspunkt. En liknande studie genomfördes 2005, och den senaste rapporten som genomfördes 2020, använde sig av en liknande enkät för att möjliggöra jämförelse av förekomsten av antisemitiska föreställningar idag jämfört med 2005. Enkätundersökningen har besvarats av drygt 3 500 personer.Om World Jewish Congress nordiska kontor

World Jewish Congress (WJC) är en internationell demokratisk organisation som representerar mer än 100 judiska församlingar över hela världen. Medlemsförsamlingarna väljer WJC´s ledarskap och politiska inriktning i demokratiska val vart fjärde år. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Islandingår i det nordiska kontorets ansvarsområde. Samtliga nordiska länder med judiska församlingar (Island har ingen judisk församling) är medlemmar i World Jewish Congress. Judiska Centralrådet (JC), en sammanslutning av Sveriges judiska församlingar, är medlem i World Jewish Congress och har rösträtt i World Jewish Congress.


Kontaktpersoner

Nordisk representant för World Jewish Congress
Petra Kahn Nord