2018-10-30 07:06Pressmeddelande

Sida utökar stödet till WaterAid – bidrar med 160 miljoner

null

Sida utökar stödet till WaterAids arbete för att fler människor ska få rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid är en av de största och mest respekterade organisationerna i världen inom vatten, sanitet och hygien, och Sidas utökade stöd innebär en viktig satsning mot att nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt mål 6 om att alla människor ska ha rent vatten och sanitet till 2030.

2015 skrev världens länder på de globala hållbarhetsmålen, 17 mål för global utveckling som ska vara uppnådda senast 2030. Mål 6 innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030, ett mål som kommer missas med decennier i nuvarande takt. För att nå mål 6 måste världen alltså växla upp, och att Sverige och Sida med sitt goda rykte internationellt tar en ledande roll i det arbetet är avgörande för att det ska lyckas.

I Sveriges strategi för det globala utvecklingssamarbetet inom hållbar social utveckling, som regeringen beslutade om i juli 2018, lyfts vatten, sanitet och hygien fram som avgörande för hälsa, sjukvård, utbildning och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). WaterAid menar att Sidas utökade stöd går helt i linje med den strategin, och är ett viktigt steg mot att uppfylla flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Det utökade stödet från Sida innebär att WaterAid får 40 miljoner kronor om året under fyra års tid, vilket totalt innebär 160 miljoner kronor.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Med Sidas fortsatta och utökade stöd kommer WaterAid nu kunna nå fler människor direkt med rent vatten, toaletter och hygien. Stödet innebär också att vi kan utöka vårt arbete med att stötta länder, myndigheter och samhällen att stärka sin kapacitet och förbättra system som kan förse deras medborgare med hållbar tillgång till vatten och sanitet.

– Sverige har länge varit en stark röst internationellt när det kommer till betydelsen av rent vatten, toaletter och hygien för hälsa, utbildning, jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Att Sverige menar allvar visar de nu genom Sidas ökade stöd till WaterAid, som innebär att världen kan ta steg mot att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Anna Rosendahl, chef för enheten för global social utveckling på Sida, kommenterar:

– Rent vatten, toaletter och hygien är helt grundläggande för att människor ska kunna leva bra och hälsosamma liv, men det är också avgörande för att lösa flera andra samhällsproblem och uppnå de globala hållbarhetsmålen. Utan rent vatten kan inte sjukvård fungera, barn gå i skolan, kvinnors rättigheter säkerställas eller fattigdomen bekämpas.

– WaterAids systematiska arbete med att stärka arbetet med vatten, sanitet och hygien inom och genom hälsovården, folkhälsoarbetet och utbildning, både på lokal och internationell nivå, är ett utav skälen till att Sida bedömer att stödet bidrar till att uppfylla målen inom den svenska strategin. Vi har till följd av tidigare samarbete med WaterAid, som lett till goda resultat, och en bedömning av WaterAids system för hantering av medel, beslutat att dubblera det årliga stödet till WaterAid, säger Anna Rosendahl.

Om WaterAids och Sidas samarbete

Sida har sedan 2014 stöttat WaterAids arbete genom globalt kärnstöd. Utöver kärnstödet bidrar Sida också direkt till WaterAids nationella arbete i Bangladesh och Burkina Faso, där 54 respektive 79 miljoner kronor går till att förbättra människors tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid driver även ett Sida-finansierat internationellt kapacitetsutvecklingsprogram (ITP-SUWAS) där nyckelpersoner inom vatten- och sanitetssektorn i utvalda länder utbildas och gemensamt analyserar utmaningar och problem samt hur de kan lösas.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön