2022-03-03 16:00Pressmeddelande

1,6 & 2,6 miljonerklubben och WaterAid går tillsammans för rent vatten

Under mars kommer 1,6 och 2,6 miljonerklubben, tillsammans med WaterAid att försöka få oss att tillsammans gå 771 miljoner steg. Syftet är att uppmärksamma bristen på rent vatten i världen och att kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast av vattenkrisen.

771 miljoner människor runt om i världen saknar daglig tillgång till rent vatten. Det tvingar miljoner människor, oftast flickor och kvinnor, att gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten till familjen. Det är en tung och påfrestande uppgift, som ofta tar flera timmar av dagen i anspråk.

1,6 & 2,6 miljonerklubbens mål är att förbättra kvinnors hälsa och få en jämställd vård. Genom att samarbeta med Wateraid i "March for Water" kan vi uppmärksamma att miljontals kvinnor och unga flickor fastnar i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom, som en följd av bristen på rent vatten, säger föreningens ordförande Alexandra Charles. Tillsammans kan vi ge miljoner unga kvinnor en bättre framtid.

March for Water - är en årlig upplysningskampanj, startad av WaterAid för attuppmärksamma bristen på rent vatten. Kampanjen sker i mars månad eftersom mars innehåller så väl den internationella kvinnodagen, den 8 mars och världsvattendagen, den 22 mars.

Anna Nilsdotter är generalsekreterare för WaterAid och kommenterar kampanjen:

Att alla hushåll i hela världen har tillgång till rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld. I åtta av tio hem är det flickor och kvinnor som hämtar vatten till familjen. Det begränsar deras frihet, det försämrar deras möjligheter att gå i skolan och att kunna arbeta för en egen inkomst. Vi hoppas att vi blir fler än någonsin som tar till sig budskapet och går med oss för rent vatten i mars, säger Anna Nilsdotter.

Nytt för i år är att organisationen uppmanar sina följare att ladda ner WaterAids mobiltelefon-app, där alla som vill vara med automatiskt kan registrera sina steg under månaden. I appen kan man dessutom registrera sitt lag och tävla mot andra lag och andra deltagare.

Appen kan laddas ner i App Store och i Google Play och man kan läsa mer om March for Water här: www.wateraid.org/se/march-for-water.

 

Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det är nästan var tionde människa i världen.
  • Bristen på rent vatten och toaletter är en av de främsta bidragande orsakerna till de sjukdomar som ligger bakom det mesta av barnadödligheten i världen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.
  • Ofta är storleken på vattendunkarna minst 20 liter och väger således 20 kilo.
 
Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen.  WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Efter­som flickor och kvin­nor ofta är ex­tra ut­satta för kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, toaletter och hy­gien in­nebär Wa­t­erAids ar­bete för att öka till­gån­gen till detta att kvin­nors liv och möj­ligheter för­bät­tras. Wa­t­erAids ar­bete har också ofta ett ex­tra fokus på toalet­ter, vat­ten och hygien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna ut­bilda sig och kvin­nor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av in­fek­tioner.

Utöver det ar­be­tar Wa­t­erAid ak­tivt för att stärka kvin­nors rät­tigheter genom att i ar­betet med att exem­pelvis borra brun­nar och bygga toalet­ter också ut­bilda och mo­bilis­era kvin­nor. Genom att kvinno­grup­per får ans­varet för att ut­forma, genom­föra och un­der­hålla pro­jekt ökar de­ras ekonomiska möj­ligheter, självständighet och in­fly­tande i samhäl­let. Wa­t­erAids ar­bete för att förbättra till­gån­gen till rent vat­ten och toalet­ter bidrar alltså också till att stärka kvin­nors egen­makt och för­bät­tra de­ras möj­lighet att ta sig ur fat­tig­dom.

 

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben  

Vi är ideell förening som grundades för att lyfta fram kvinnors hälsofrågor. Sedan 1998 har vi oförtröttligt arbetat med att förbättra jämställdheten i vården och i samhället. Genom folkbildning och opinionsbildning uppmärksammar vi och informerar om vikten av ökad medicinsk kunskap för att ge en rättvis vård. 

Kvinnor & Hälsa är vår insamlingsstiftelse som genom sitt 90-konto samlar in pengar till stipendier för forskning med ett genusperspektiv. Hittills har vi delat ut närmare sju miljoner kronor.


Om WaterAid

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 29 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.