2013-02-06 16:10Nyheter

Post 2015 - vad kommer efter millenniemålen?

Nationellt och internationellt pågår just nu abetet för fullt med att komma fram till hur den globala utvecklingsagendan ska se ut efter år 2015, då tidsramen löper ut för de nuvarande globala utvecklingsmålen, de s.k. millenniemålen (MDGs).

WaterAid arbetar för att agendan och ramverket bortom 2015 ska innehålla ambitiösa mål för att förbättra tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet för de människor som fortfarande saknar det. De nya mål som sätts upp bör bättre spegla den centrala betydelse som vatten, sanitet och hygien (WASH) har för människors överlevnad, hälsa, utbildning, välfärd och ekonomiska produktivitet. De nya målen bör även hantera den ojämlikhet som finns i tillgången till dessa mänskliga rättigheter.

Arbetet med vad som ska komma efter 2015 pågår samtidigt som det viktiga arbetet fortgår med att nå de befintliga åtta millenniemålen. I millenniemål 7 finns målsättningen om att till år 2015 halvera andelen av världens befolkning som saknar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet. Glädjande är att målsättningen för vatten uppnåddes under 2010. Fortfarande saknar dessvärre 780 miljoner människor rent vatten att dricka. Vad gäller målsättningen för sanitet så är det oerhört mycket arbete som återstår innan den kan uppnås. Med nuvarande takt så beräknas att målet för sanitet inte kan nås förrän år 2026. Fortfarande saknar över 2,5 miljarder människor en säker toalett att gå till, det är nästan 40% av världens befolkning. I den nya utvecklingsagendan vill vi därför se ett mål om universell tillgång till rent vatten och sanitet till år 2030. Det är ambitiöst men genomförbart.

Denna korta film visar hur vatten, sanitet och hygien är avgörande för utvecklingen post2015:


Här kan du läsa mer om hur vi anser att WASH bör finnas med i post2015-agendan:
A Vision for WASH in the Post MDGs

Hur arbetar WaterAid med denna fråga?
WaterAid arbetar på många fronter för att säkerställa att den centrala roll vatten, sanitet och hygien spelar i utveckling och fattigdomsbekämpning ska reflekteras i det nya ramverket. Tillsammans med våra samarbetspartners i de 27 länder vi arbetar i så har vi både deltagit i nationella konsultationer och dialoger kring post2015, och även skickat in bidrag till de FN-ledda tematiska konsultationerna om hälsa, jämlikhet samt livsmedelssäkerhet och näring. Givetvis arbetar vi även mycket aktivt med den subkonsultation som rör WASH (som en del av den tematiska konsultationen för vatten). Vi deltar även i globala tekniska arbetsgrupper inom området vatten, sanitet och hygien. Vi för samtidigt en aktiv dialog i många länder med andra organisationer i civila samhället, allmänheten och beslutsfattare.

Hur ser den globala arbetsprocessen ut?
På den internationella arenan leds arbetet av den högnivåpanel som i slutet av juli 2012 utsågs av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon. Panelen leds av Storbritanniens premiärminister David Cameron tillsammans med Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono. I panelen ingår även biståndsminister Gunilla Carlsson. Högnivåpanelen har som uppdrag att färdigställa en rapport till maj 2013. Rapporten kommer sedan att diskuteras i FN:s generalförsamling i september 2013.

Den process som ska leda fram till den nya globala utvecklingsagendan är avsedd att vara vid och konsultativ. FN har genom sina olika organ försökt få till stånd en global dialog. För att åsikter och idéer från organisationer i civila samhället, företag, forskare och allmänhet ska komma med i processen så pågår ett antal konsultationer världen över, ledda av olika FN-organ. Det pågår totalt över 100 nationella konsultationer och 11 globala tematiska konsultationer.

För frågor kring vårt arbete med Post2015, kontakta Jenny Fredby, ansvarig Policy, Opinion och Påverkan: jenny.fredby@wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön