2016-10-19 15:37Nyheter

Analys: Ökad samstämmighet mellan departementen behövs kring regeringens arbete för global hälsa, SRHR och vatten, samt sanitet och hygien

null

Sveriges regering har sedan den tillträdde 2014 utlovat en nystart av arbetet med PGU (politik för global utveckling) som innebär att alla politikområden och alla departement ska bidra till internationell utveckling, med särskilt fokus på att uppnå Agenda 2030. Nystarten av PGU innebär bland annat att regeringen vartannat år tar fram en skrivelse för hur arbetet fortskrider. Detta arbete är något som både CONCORD och WaterAid välkomnar.

Organisationerna i CONCORDs arbetsgrupp för Agenda 2030, där WaterAid ingår, har tillsammans i rapporten ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” analyserat årets skrivelse. Rapporten pekar på att regeringen bör tydliggöra hur olika departement ämnar öka samstämmigheten kring vatten-, sanitet- och hygienfrågor (WASH) för att bidra till en säker och hygienisk vård med tillgång till rent rinnande vatten och säker sanitet i regeringens arbete för SRHR och global hälsa. Rapporten pekar även på att regeringen bör verka för att tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien integreras i strategier för att bekämpa undernäring, speciellt hos barn.

WaterAid välkomnar regeringens nytag med PGU och arbetet för att bättre samordna departementens arbete inom ramen för PGU och Agenda 2030.

Vi ser fram mot att de här rekommendationerna tas tillvara i regeringens kommande PGU-arbete och att vi till nästa år kan se att framsteg gjorts vad gäller att bredda samarbetet på departementen kring global hälsa, SRHR och WASH.

  1. I skrivelsen saknas det miljömässigt hållbara perspektivet på hälsa, något som bör tydliggöras. Hälsofrågornas nära koppling till rent vatten och sanitet saknas också i denna del av skrivelsen. Under mål (3.6.1) i skrivelsen, om hållbar vattenanvändning, lyfter regeringen att brist på tillgång till vatten och sanitet drabbar främst kvinnor och flickor som lever i fattigdom vilket har stor inverkan på deras hälsa. Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är alltså en förutsättning för säker vård inom ramen för SRHR och på så vis avgörande för kvinnors hälsa. För att säkerställa att kvinnor och flickor inte ska behöva riskera sina liv vid aborter och förlossningar på ohygieniska hälsoinrättningar som saknar rent vatten och säker sanitet krävs därför en ökad samstämmighet mellan regeringens arbete med hållbar vattenanvändning och hälsa och välbefinnande.

    Regeringen bör: ”Tydliggöra hur olika departement ämnar öka samstämmigheten kring vatten-, sanitets- och hygienfrågorna (WASH) för att bidra till en säker och hygienisk vård med tillgång till rent rinnande vatten och säker sanitet i regeringens arbete för SRHR och global hälsa.”

  2. Vi ser också att regeringen bör ha en bredare analys av orsakerna till undernäring och därför även åtgärder för att motverka undernäring. Upp till 50 procent av de barn som dör av undernäring gör det enligt WHO på grund av diarrésjukdomar och andra infektioner orsakade av smutsigt vatten, avsaknad av sanitet och bristande hygien. Åtgärder för att bekämpa undernäring kan därför inte enbart fokusera på matproduktion och ökad eller förbättrad tillgång till näring, lika viktigt är förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien.”

    Regeringen bör: ”Verka för att tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap om hygien integreras i strategier för att bekämpa undernäring, speciellt strategier riktade mot barn.

Här kan du läsa hela regeringens skrivelse: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/05/skr.-201516182/

Här kan du läsa hela CONCORDs analys av skrivelsen: http://www.concord.se/sa-kan-pgu-bidra-till-en-hallbar-utveckling/


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön