2018-12-19 08:59Pressmeddelande

Nya runstensfynd i Uppland

En runsten med inristade runor.Felstavad runsten. En ny runa hittades på en runsten. Det visade sig vara en korrigering av ett ursprungligt stavfel. Runristaren hade missat runan n i ordet ”han”. Foto: Upplandsmuseet


 

Fyra nya runstensfynd från vikingatiden har under hösten gjorts vid Lena kyrka, två mil norr om Uppsala. Det är Upplandsmuseets arkeologer som har gjort de ovanliga fynden i samband med ombyggnationer i och utanför kyrkan.

 

Det är helt unikt att så många nya runfynd framkommer på en och samma plats under en så kort tidsperiod.
Varje nytt fragment, varje ny runa, kan potentiellt bidra till en ökad förståelse av det vikingatida samhället, säger Robin Lucas, arkeolog på Upplandsmuseet.

 

Alla fyra runstensfynd hör till fyra sedan tidigare kända runstenar som finns i eller nära kyrkan.

 

De två första fragmenten hittades dels i bogårdsmuren ( kyrkogårdsmuren) och dels vid omläggning av golvet inne i kyrkan.
Dessa två bitar passade exakt ihop med varsin redan känd runsten likt stora pusselbitar. (Bild 1 och 2)

 

Ännu mer uppseendeväckande är fyndet av en hel runsten som påträffades vid kyrkans gamla igensatta ingång. Det är en runsten som omnämnts på 1600-talet, men aldrig avbildats. Arkeologerna kunde gräva fram en del av stenen, resten sitter fast i kyrkans mur och kommer så att göra framöver. (Bild 3).

 

Det hittills sista fyndet är en ny runa på en tidigare känd sten. Det visade sig vare en korrektion av en felstavning - även när man ristade i sten kunde man tydligen stava fel! (Bild 4)

 

Man får antagligen gå tillbaka till 1940/50-talens stora renoveringsarbeten av kyrkor för att hitta något liknande. Närmast kommer Upplandsmuseet tillsammans med kyrkan nu att försöka hitta former för att integrera och presentera de nya fynden i sin miljö,

 

Upptäckterna visar tydligt att det finns många försvunna runstenar i eller runt våra medeltida kyrkor. Inte bara i Uppland utan även i Sörmland och andra delar av Sverige. Att många runstenar har fraktats från sina ursprungliga platser till medeltida kyrkor beror bland annat på att de stora stenar har använts som byggmaterial.

 

 

Faktaruta runstenar

I Uppland finns närmare hälften av Sveriges 2800 runstenar eller runinskrifter. Drygt 500 av dem finns i Uppsala län. De allra flesta restes under en relativt kort period från sent 900-tal till tidigt 1100-tal. Runstenarna placerades väl synligt i landskapet, ofta vid allfarvägar, vadställen eller invid gravfält. De fungerade som minnesmärken över en avliden släktning, men även som arvsdokument, eftersom släktskapet mellan den som reste stenen och den avlidne alltid angavs. Majoriteten av runstenarna hade kors eller andra kristna markörer som böner. Det är därför möjligt att de även fungerat som missionsmonument under en period då den gamla nordiska folktron succesivt ersattes av kristendomen.  

 

 

 


Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län med ca 60 anställda vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning, pedagogik och kulturmiljö. Tillsammans vill vi berätta hela historien om människorna i Uppland! Vårt uppdrag är att värna om och spegla en levande och engagerande kulturhistoria som ställer frågor om nutid och framtid. Vår verksamhet finns på många platser i vår region. I Akademikvarnen, vårt museum mitt i Uppsala visar vi utställningar, har program och visningar. Professorsvåningen i Walmstedtska gården är en bevarad kulturhistorisk stadsmiljö från 1800-talet där vi har visningar och program. Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800talet

Kontaktpersoner

Arkeolog
Robin Lucas