2023-02-01 09:47Pressmeddelande

Universeum satsar på matematik – Mathrix öppnar 8 februari

Svenska elevers och studenters matematikkunskaper är otillräckliga. Det visar flera rapporter och studier. Nu satsar Universeum stort på matematik, tillsammans med Erling- Perssons Stiftelse. Matematiken ska göras begriplig och meningsfull, för att öka barns, ungas och vuxnas kunskaper i ämnet och på sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Goda kunskaper i matematik är en bristvara. Universeum möter det behovet med en stor satsning på matematik, med målet att öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det behövs sådan kompetens om Sverige ska klara omställningen till ett hållbart samhälle påpekar både Universeum och Erling-Perssons Stiftelse, som tillsammans står bakom satsningen. Erling-Perssons Stiftelse har möjliggjort satsningen genom en donation till Universeum på 35,4 miljoner fördelat på två år.

– Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för framtiden är viktigt. Kunskaper inom matematik kommer att öppna vägen till många av de viktigaste och mest intressanta jobben i framtiden. Vi ser att Mathrix kan engagera en stor publik och visa på matematikens betydelse för innovation, tillväxt och entreprenörskap, något som är avgörande för en hållbar samhällsutveckling, säger Stefan Persson, ordförande i Erling-Perssons stiftelse.

Det är nödvändigt att alla elever får möjlighet att utveckla ett intresse för och ges goda kunskaper i matematik. Med Mathrix och de program som samtidigt utvecklas ska vetenskapscentret öppna dörrar till matematikens värld – och sänka tröskeln, så att fler kan förstå och dra nytta av allt matematiken kan erbjuda.

– En utmaning är att människor inte upplever matematiken som intressant och relevant. En annan att människor tror att man antingen har eller inte har en “mattehjärna”. Det finns så många myter om matematik och hur man lär sig det! Vi vill visa att matematiken är för alla – och att den finns överallt, berättar Carina Halvord, VD på Universeum.

Det handlar om att förändra bilden av matematik och att visa på matematikens möjligheter i var och ens liv. På Universeum menar man att vetenskapscentrets styrka är dess räckvidd – omkring en halv miljon människor besöker Universeum varje år. Man möter också cirka 65 000 elever och lärare i program och samverkar med kommuner kring skolutveckling.

–Vi kommer att visa hur matematiken används och sätta den i en kontext som är både begriplig och meningsfull. Ambitionen är att ge alla de barn och vuxna vi möter en annan relation till ämnet. Det kommer på sikt att bidra till en hållbar utveckling, både för individen och för samhället i stort, säger Carina Halvord.

FAKTA | MATEMATIKKUNSKAPER I SVERIGE
  • TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8 under genomsnittet i matematik vid den senaste mätningen 2019.
  • I Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort konstateras att även om undervisningstiden i matematik sedan 2013 utökats med 330 timmar (eller 37 procent) i grundskolan, så sjunker det totala genomsnittliga betygspoänget bland elever i årskurs sex. Rapporten visar också att matematik särskiljer sig från andra ämnen genom lägre betyg, högst andel som inte når målen och den största skillnaden i betygsgenomsnitt mellan barn vars föräldrar har respektive inte har högre utbildning.
  • Vissa ingenjörsutbildningar har svårt att fylla platserna. Därtill hoppar omkring 40–50 procent av ingenjörsstudenterna av studierna. Ett skäl är att förkunskaperna i matematik inte räcker till, enligt rapporten Ingenjörsutbildningarnas attraktionskraft. Samma rapport slår fast att sex av sju tonårstjejer med bra betyg i matte väljer bort utbildningar till ingenjör. Vore de matematikbegåvade tjejernas intresse för yrket lika stort som killarnas skulle ingenjörsutbildningarna få 2 200 fler studenter – varje år.
FAKTA | UNIVERSEUMS MATEMATIKSATSNING

Med matematiksatsningen vill Universeum öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling. Satsningen har två spår:

  1. En bred insats mot barn och vuxna i syfte att bidra till en bättre grundförståelse för matematik. Dels för att rusta barn för att klara kunskapskraven i skolan, men kanske främst för att matematiska resonemang ligger till grund för många viktiga val i det egna livet och för det demokratiska samtalet. Matematikkunskaper är därför en fundamental kompetens som behövs för att fatta välgrundade vardagsbeslut och vara en aktiv medborgare.
  2. En riktad insats mot 13–18-åringar som utvecklas under 2023, där målet är ökat intresse, motivation och lärande i matematik. Forskning visar att lärare och föräldrar har en viktig roll i att stimulera elevers motivation. Därför kommer Universeum rikta insatser till högstadie- och gymnasieelever, deras lärare och deras föräldrar/målsmän.
FAKTA | MATHRIX

Mathrix är uppdelad i fyra områden: Jaget, Världen, Skapandet och Naturen. I varje område finns flera olika upplevelser där matematik synliggörs och utforskas. Några exempel:

  • Räkna med AI: Utmana en artificiell intelligens och se hur sannolikheten påverkas.
  • Jaget eller laget: Vem kan du lita på? Lär dig mer om spelteori och Nashjämvikt.
  • Hitta rätt: Hitta din själsfrände – eller din egen kopia! – med data, mängdlära och beräkningar.
  • Klimatsmart: Gör din egen klimatbudget och lär dig om koldioxidutsläpp, prognostisering och matematiken som en möjliggörare för förändring.
  • Studion: Skapa musik med bråktal och kaosteori.


Om Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en samhällsaktör för hållbar utveckling. Vi arbetar med livslångt lärande inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics), forskning för accelererat lärande och bevarande av den biologiska mångfalden. På Universeum utforskar vi världen, från minsta molekyl till de ofattbart stora galaxer som ramar in vår plats i universum. Vi ger barn, unga och vuxna kunskap och kraft att göra jorden till en bättre och mer hållbar plats att leva på och bidrar därigenom till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Kontaktpersoner

Charlotte Mansfield
Pressansvarig
Charlotte Mansfield