2014-03-19 06:00Pressmeddelande

Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?

I samband med kulturutredningen 2007-2009 fördes en intensiv kulturpolitisk debatt i Sverige. När utredningen presenterade sitt betänkande fick det stark kritik från både höger och vänster, men sedan propositionen klubbades igenom samma år har debatten i stort sätt ebbat ut.

Det blev inget systemskifte och det svenska kulturlivet tycks ha funnit sig förhållandevis väl till rätta med Alliansens reformer. Inte ens oppositionen presenterar några drastiska motförslag.

Likväl är allmänhetens förtroende för den förda kulturpolitiken mycket lågt. Inte ens bland Alliansens egna väljare uppger fler än 4 procent att de känner mycket stort förtroende för den förda politiken. Förklaringen tycks dock inte bestå i ett missnöje med de politiska prioriteringarna. Enligt en undersökning från Demoskop sammanfaller allmänhetens önskningar med Alliansens kulturpolitiska prioriteringar. Kännedomen om vad man faktiskt har genomfört är däremot mycket låg hos de tillfrågade. Bilden av kulturpolitiken handlar således om annat än de faktiska reformerna.

- Från vänsterhåll kritiseras Alliansen för att ha genomfört ett ”nyliberalt” systemskifte, medan högerdebattörer brukar mena att Alliansen fortsatt i socialdemokratiska fotspår, säger Lars Anders Johansson, som menar att båda grupperna har fel.

Alliansen har genomfört många och stora reformer och det går att urskilja en ideologisk linje i den förda politiken. Något systemskifte har emellertid inte ägt rum.

- Många av de genomförda reformerna har varit framgångsrika och mottagits väl av kulturlivet, däremot har man av någon anledning knappt valt att kommunicera den förda politiken ens när den har varit framgångsrik, säger Lars Anders Johansson.

Rapporten bygger på sju djupintervjuer med ledande Alliansföreträdare som får utveckla sin syn på den förda politiken, framgångar och misslyckanden och hur de ser på vägen framåt.

För att ladda ned rapporten i sin helhet klicka här


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.