2022-01-03 04:35Pressmeddelande

Timbro presenterar 15 reformer för mer grön el

Klimatomställningen hotas av politiska ingrepp som står i vägen för utbyggd elproduktion. I en ny rapport presenteras därför 15 reformer för mer grön el.

Stora delar av näringslivet arbetar för att bli klimatneutrala. Men för att de gröna satsningarna ska bli verklighet behövs mer grön el. Till 2045 kommer Sverige behöva dubbelt så mycket el för att klara klimatomställningen.

– Vi har rekordhöga elpriser, brist på el i stora delar av Sverige och ett ökat beroende av att elda med olja för att klara elförsörjningen. För att lösa det behöver vi mer ren el. Men trots att det finns ett stort intresse av att bygga ut elproduktionen står politiken i vägen, säger Ellen Gustafsson som är miljö- och klimatansvarig på Timbro.

Regeringen talar ofta om hur viktig elektrifieringen och industrin är i klimatomställningen, men lyckas inte leverera politik för att öka elproduktionen. I stället finns en rad regleringar och juridiska hinder som stoppar en utökad elproduktion.

– Socialdemokraterna säger sig prioritera klimatet, men det är bara tomma ord om man faktiskt inte möjliggör omställningen i praktiken, säger Ellen Gustafsson.

Det kommunala vetot mot vindkraft, förbudet mot att bygga vattenkraft i vissa vattendrag och de politiska ingreppen mot kärnkraften har stoppat elproduktion på uppemot 65 terawattimmar varje år. Det motsvarar nästan halva Sveriges nuvarande elanvändning.

 I rapporten föreslås följande reformer:

 1. Ta bort begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer

 2. Tillåt kärnkraft på fler platser än de nuvarande tre

 3. Avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft

 4. Tillåt ny vattenkraft med höga miljökrav i Sveriges fyra nationalälvar

 5. Tillåt ny vattenkraft med höga miljökrav i vattendragen med särskilda bestämmelser

 6. Låt försvaret ge villkorade tillstånd för bygge av vindkraft

 7. Ändra målet från 100 procent förnybar elproduktion till 100 procent fossilfri elproduktion

 8. Undanta byggnader på samma fastighet från krav på nätkoncession för att underlätta för solkraft

 9. Inkludera områden för solkraft i riksintresset för energiproduktion

 10.  Lägg ner de fem vattenmyndigheterna för att främja en nationell helhetssyn på vattenkraften

 11. Ta bort riksintresset för kulturmiljö, natur- miljö och friluftsliv för att möjliggöra vindkraftsutbyggnad

 12. Ta bort skyddet för historiska, kultur- historiska, miljömässiga och konstnärliga värden i byggnader för att möjliggöra installation av solceller

 13. Tillåt förändringar av kyrkor och byggnadsminnen för att underlätta installation av solceller

 14. Gör det lagligt att bryta uran som behövs till kärnkraften

 15. Gå från individskydd till artskydd för fåglar för att möjliggöra vindkraftsutbyggnad

Läs rapporten här.

Läs debattartikeln i Expressen här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.