2020-10-05 05:25Pressmeddelande

Tillväxt gav östtyskarna längre, friskare liv

I år är det 30 år sedan Tysklands återförening. Sedan dess har den förväntade livslängden i forna DDR ökat med nästan åtta år. Det har varit möjligt tack vare ekonomisk tillväxt, modern medicinsk teknologi och privata investeringar. Det visar en ny rapport som Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi, har skrivit och som publiceras av Timbro i dag.

När Västtyskland och Östtyskland återförenades 1990 var skillnaderna mellan länderna mycket stora. Människor i DDR hade lägre levnadsstandard, sämre tillgång till sjukvård och dog mycket yngre än människorna på andra sidan gränsen i väst. I dag, 30 år senare, har hälsogapet nästan försvunnit.

- Det forna Östtyskland har gjort en världsunik resa. Det är i många avseenden ett helt annat samhälle i dag, med en väl utbyggd och modern sjukvård med god tillgänglighet. Det har bland annat resulterat i minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar och markant förlängd medellivslängd, säger Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi och författare till rapporten. 

Privata investeringar gav innovation och nya satsningar

I rapporten ”Det östtyska undret” konstaterar Clas Rehnberg att den positiva utvecklingen har flera orsaker. En grundläggande förklaring är övergången från planhushållning till en tillväxtorienterad marknadsekonomi, som till exempel innebar att sjukvårdsutgifterna kunde öka och att pensionsnivåerna steg. En annan viktig lärdom är hur viktigt det var att privata aktörer valde att investera i sjukvården. Privata, vinstdrivande aktörer tog över många av de offentliga sjukhusen i östra Tyskland, och de statliga poliklinikerna avvecklades och ersattes av mottagningar hos privatpraktiserande läkare. Utbudet av moderna behandlingsmetoder förbättrades väsentligt. 

Centralisering löser inga problem 

Emanuel Örtengren, som är programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, tycker att rapporten innehåller viktiga lärdomar för svensk samhällsdebatt i dag, där krav på ökad centralisering och färre privata välfärdsaktörer gång från annan förs fram. I mars tidigare i år krävde till exempel S-föreningen Reformisterna, under Daniel Suhonens ledning, att samtliga privata vårdresurser skulle underställas statlig kontroll i den akuta krisen. 

- Den internationellt sett unika utveckling som vi sett i forna DDR – som har gjort människor rikare, friskare och äldre – hade inte varit möjlig utan de investeringar, den valfrihet och den innovationskraft som finns i privat företagande. Personer som Daniel Suhonen tror att ökad centralisering och mindre privata initiativ är av godo. Det var fel för 30 år sedan och det är fel i dag, säger Emanuel Örtengren.

Läs eller ladda hem rapporten "Det östtyska undret"

För mer information, kontakta

Emanuel Örtengren, programansvarig Välfärd
Twitter: @emanuelorten
Email: emanuel.ortengren@timbro.se
Telefon: 073-581 94 54

Philip Lerulf, kommunikationschef
Email: philip.lerulf@timbro.se 
Telefon: 073-448 23 75


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.