2021-08-05 08:56Pressmeddelande

Egenfinansiering i vården – decenniets valfrihetsfråga

De offentliga vårdutgifterna ökar stadigt och patienter ställer allt högre krav på vården. För att lösa vårdkrisen krävs mer privat finansiering, enligt en rapport av Frida Gommel och Emanuel Örtengren.

För att hantera trycket på de offentliga hälso- och sjukvårdsutgifterna behövs ett tydligare definierat offentligt åtagande och större möjligheter för enskilda att själva finansiera hälso- och sjukvård. I dag finns det en rad hinder i den svenska sjukvårdsregleringen som sätter stopp för en fungerande privat sjukvårdskonsumtion i Sverige. Ett syfte med rapporten är att adressera dessa hinder.

– I dag sker en omfattande ransonering av vård, eftersom det offentliga inte kan bära utgifterna för alla potentiella behandlingar. Det är rimligt. Men det som inte är rimligt är att, som i dag är fallet, förvägra den privata betalningsvilja som finns för vård som det offentliga ransonerar bort, säger Frida Gommel, författare av rapporten.

Enligt Frida finns det ett värde i att några går före och efterfrågar den senaste vården för att kvaliteten ska bli bättre och priserna ska sjunka på sikt.

– Att, som i dag är fallet, förvägra den privata betalningsvilja för vård som finns, är inte bara moraliskt tveksamt. Det är också ur ett längre perspektiv ostrategiskt; det finns ett värde att några går före och efterfrågar den senaste och mest högkvalitativa vården. Det driver nämligen utvecklingen så att kvaliteten förbättras och priset sjunker över tid, så att det som är dyrt i dag blir allas tillgång och en del av regionernas basutbud inom en snar framtid.

I rapporten presenteras fem reformförslag:

  1. Avskaffa förbudet mot medfinansiering. Medfinansiering innebär att patienten och regionen delar på kostnaden för en insats. I dag är detta i praktiken förbjudet sedan ett uttalande från Statens medicinsk-etiska råd.
  2. Konkretisera den etiska plattformen. Syftet med den etiska plattformen var att regioner skulle börja redovisa sina prioriteringar öppet för medborgarna. Ambitionen har inte förverkligats. Den etiska plattformen måste förtydligas och moderniseras så att den är möjlig att implementera.
  3. Inför en ansvarsprincip i den etiska plattformen. En ansvarsprincip skulle möjliggöra ett tydligare definierat offentligt vårdåtagande. På så sätt hålls de offentliga utgifterna nere, samtidigt som den allra nödvändigaste vården kan ges den prioritet och de resurser som krävs.
  4. Inför en ny informationsrättsregel i patientlagen. I dag saknas det en lagstadgad skyldighet för offentliga vårdgivare att informera patienten om alla behandlingsalternativ – även alternativ som den offentliga vården inte tillhandahåller.
  5. Främja en välfungerande sjukvårdsförsäkringsmarknad. Ett första steg i rätt riktning är att riva upp 2018 års skärpta förmånsbeskattningsregler av privat sjukvård för arbetstagare samt att stärka tillsynen på sjukvårdsförsäkringsmarknaden.

Läs rapporten ”Egenfinansiering i vården – decenniets valfrihetsfråga” här.

Läs debattartikeln ”Mer privat finansiering krävs i sjukvården” här.


Om Timbro

Timbro är Nordens främsta marknadsliberala tankesmedja. Sedan starten 1978 är uppdraget att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.