2022-11-01 10:54Pressmeddelande

Regelverket kring sfi behöver en översyn

Man med glasögon ser in i kameran.Olle Westberg, Generalsekreterare RIO

I betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17) framhålls behov av en god genomströmning och ökad kunskap om alla aspekter kring utbildningen. Som lösning föreslås införande av progressionstest och sfi-peng, där storleken på den relativt lilla pengen bestäms av utbildningsanordnarens position i en ranking. RIO delar i ett yttrande till regeringen de angivna behoven men avvisar betänkandets förslag.   

– Verksamheten behöver åtgärder som bidrar till ökad tydlighet, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Att skapa ytterligare ett system för mätning och belöning gör sfi i stället mer svåröverblickbar. Grundproblemet är det nu gällande regelverket med låga ersättningsnivåer.

Ingen konsekvensanalys för folkhögskolan

Svenska för invandrare (sfi) är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Men man kan i stället delta i motsvarande utbildning på folkhögskola. Utredningen anger också folkhögskolan som utbildningsanordnare av sfi. Det är därför anmärkningsvärt att betänkandet saknar en konsekvensanalys för folkhögskolan, vilket RIO framhåller i yttrandet.

– Betänkandets förslag får konsekvenser i form av nya arbetsuppgifter för såväl rektor som lärare, säger Olle Westberg. Det framgår inte hur detta ska finansieras och det är endast kommunerna som får ersättning för genomförandet av progressionstest.

Sfi på ett folkhögskolemässigt sätt

Folkhögskolorna, som bland annat kännetecknas av en unik pedagogik med den enskilde deltagaren i centrum, har höga ambitioner att bedriva sfi folkhögskolemässigt; småskaligt med betydligt färre deltagare än andra sfi-anordnare, en högre andel deltagare med kort utbildningsbakgrund och en högre undervisningstäthet. Folkhögskolorna har också förmågan att nå kvinnor då vi haft en högre andel än övriga anordnare.

RIO menar i yttrandet att vi därför inte känner igen oss i betänkandets problembeskrivning med för låg individanpassning och avsaknad av vuxenpedagogiska perspektiv och metodik.

– Det skulle vara positivt för språkutvecklingen och därmed en god genomströmning om förutsättningarna för att kunna bedriva sfi på ett folkhögskolemässigt sätt ökar, säger Olle Westberg.

Länk till RIOs remissvar på betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” SOU 2022:17 (pdf)


Kontaktperson:

Olle Westberg, generalsekreterare RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Olle Westberg
Generalsekreterare
Olle Westberg
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO