2023-06-08 08:02Pressmeddelanden

Regeringen tillsätter ny utredning om tidskriftsstöd

På morgonen idag meddelade kulturminister Parisa Liljestrand att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka behovet av ett särskilt stöd till tidskrifter.

- Det är jättebra, säger Sveriges Tidskrifters vd Kerstin Neld. Vi har under en lång tid argumenterat för ett sådant här beslut.

All journalistik är viktig för demokratin oavsett i vilken form den publiceras och distribueras. När journalistiken blir digital och periodiciteten snabbare, suddas gränsen mellan vad som är en dagstidning och en tidskrift ut. Sveriges Tidskrifter har därför argumenterat för att stödet till medierna behöver moderniseras och anpassas till förutsättningarna på en digitaliserad mediemarknad. När det inte finns något stöd för tidskrifterna att söka när affärsmodellerna urholkas, blir det svårare för tidskrifternas fortsatta digitala omställning. Förflyttningen till en hållbar digital affärsmodell för digitala läsarintäkter har inletts men ligger fortfarande framför de flesta av Sveriges Tidskrifters medlemmar. Mot bakgrund av detta var vi besvikna, när Mats Svegfors i sin utredning, inte valde att hörsamma det och inkludera tidskrifterna inom ramen för det nya mediestödet.

- Lika besvikna som vi var för snart ett år sedan när mediestödsutredningen presenterades, lika förhoppningsfulla är vi idag när regeringen nu visar att den inser tidskrifternas viktiga roll i det mediala ekosystemet, och vikten av att värna den journalistiska mångfalden säger James Savage, styrelseordförande Sveriges Tidskrifter. Vi välkomnar regeringens besked om att tillsätta en utredning och ser framemot en konstruktiv dialog med utredaren.


Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

Sveriges Tidskrifter är en branschorganisation för publicister som verkar inom ett fördjupande ämnesområde. Med våra ca 380 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet.

Kontaktpersoner

Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter
James Savage
Ordförande
James Savage
Elin Sibbern
Kommunikatör
Elin Sibbern