2019-02-20 14:46Pressmeddelanden

Ny branschorganisation för svenska medier: TU Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter planerar samgående

Sveriges Tidskrifters och TU - Medier i Sveriges styrelser har undertecknat en avsiktsförklaring med målet att bilda en ny gemensam branschorganisation. En stark och enad organisation som med tydlig röst kan föra svenska publicisters talan. 
Avsiktsförklaringen ska bekräftas av respektive organisations årsmöte.

”I en tid när det politiska och mediala landskapet snabbt förändras och hoten mot de fria medierna kommer från många håll är det nödvändigt att kraftsamla och stärka varandra i mediebranschen. Jag ser fram emot en spännande resa när vi bygger en ny branschorganisation där tidskrifter och dagstidningar kan agera offensivt tillsammans och ta nästa steg in i digitaliseringen”, säger Sveriges Tidskrifters ordförande Helle Klein.

För Sveriges två största branschorganisationer för medier är målet tydligt. Vid respektive årsmöte i april 2019 ska deras medlemmar även ge mandat till en partssammansatt styrgrupp att arbeta vidare med frågan. Utredningsarbetet fortsätter därefter under 2019, med slutmålet att beslut om samgående ska kunna fattas vid organisationernas årsmöten 2020.

”I den hårt konkurrensutsatta och globaliserade värld vi verkar är behovet av en gemensam publicistisk organisation större än någonsin, både för det fria ordets bevarande och för att bibehålla en stark demokrati. En aktiv branschorganisation vidareutvecklar den svenska publicistiska traditionen”, säger Raoul Grünthal, ordförande för TU Medier i Sverige.

Världens äldsta tryck- och yttrandefrihetslagstiftning har lagt grunden för Sveriges demokrati och de moderna svenska medierna har bidragit till denna utveckling genom att arbeta för, och verka i, ett öppet och fritt samhälle.

Och framtiden hör till dem som kan samarbeta i denna tid av polarisering och inte minst det ökade hotet mot journalister. Det är viktigt att tidskrifterna och dagspressen nu offensivt kraftsamlar i en enad branschorganisation”, säger Helle Klein.

TU Medier i Sverige har 110 medlemmar bestående av tidningsföretag och sajter inom svensk dagspress. Sveriges Tidskrifter har 360 medlemmar, tryckta och digitala tidskrifter, inom bland annat populär- fack- och organisationspress.

 


Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 360 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Helle Klein
Sveriges Tidskrifters ordförande
Helle Klein
Raoul Grünthal
TU Medier i Sveriges ordförande
Raoul Grünthal