2019-11-12 08:31Debatt

Ministern måste reformera kommunernas tillsyn

Bara tre av tio kommuner har utfört ventilationskontroll i alla sina skolor, trots att det är ett lagkrav. Nu behövs politisk handlingskraft från Per Bolund (MP), skriver sex organisationer.  

Nu har Sveriges en miljon grundskolelever haft höstlov och fått ett välbehövligt tillfälle att vara ute i den friska luften. Tyvärr riskerar många av dem att komma tillbaka till skollokaler som påverkar deras hälsa och inlärning negativt.

Särskilt utsatta

Vi vistas upp till 90 procent av all tid inomhus: hemma, på arbetsplatser och i skolor. Dålig inomhusluft är vanligt och forskning visar att det orsakar huvudvärk, trötthet och försämrad prestation. Särskilt utsatta är barn och unga med astma och allergi. Nio procent av alla barn har astma, och andelen har ökat de senaste åren.

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har funnits sedan 1991 och ska säkerställa god inomhusmiljö i bostäder och lokaler, men det fungerar inte som tänkt.

Inte förbättrats

I en ny enkätundersökning som Svensk ventilation gjort bland kommunerna uppger sju av tio att de inte genomfört en OVK i samtliga skolor de senaste tre åren. Det betyder i praktiken att bara tre av tio kommuner följer lagen.

Det är en tydlig försämring sedan 2014 när samma fråga ställdes. Undersökningen visar även att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för uppföljning av brister. Trots att många kommuner för fem år sedan förpliktade sig att ta fram rutiner har läget inte förbättrats. Det innebär fortsatt att åtgärder riskerar att inte sättas in när brister väl upptäcks.

Tillsynen brister

Lagen om OVK fungerar inte ändamålsenligt, trots att den funnits i närmare tre decennier. Tillsynen av att lagen följs har länge varit undermålig och när den inte följts har det saknats konsekvenser.

Att tillsynen brister och att inomhusmiljön i skolor och förskolor inte inkluderas i kontrollen bekräftas även i den rapport som Rise tog fram för Energimyndigheten 2017. I den nya undersökningen anser hälften av kommunerna själva att deras tillsyn behöver förbättras.

Politiska dagordningen

Vi förvånas över att utvecklingen tillåts fortgå och i vissa delar även försämras. Nu uppger var fjärde kommun att en fjärdedel eller fler av deras skolor fått en anmärkning eller ej godkänt vid senaste ventilationskontrollen. Den situationen riskerar att förvärras ytterligare när många klassrum nu blir underdimensionerade till följd av större elevkullar. Inomhusluften borde verkligen stå högt på den politiska dagordningen.

Prioritera frågan

Regeringens satsningar under föregående mandatperiod var vällovliga men verkar tyvärr inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsyn.

För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att bostadsministern nu prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn.

För att elever och lärare ska få en bra arbetsmiljö krävs att:

  • OVK utvecklas. För att underlätta tillsynen behöver den faktiska verksamheten och brukandet av lokalerna på ett bättre sätt inkluderas i kontrollen.

  • Åtgärder sätts in för att förbättra kommunernas tillsyn. Rise föreslår exempelvis att kommunerna bör kunna ta ut en avgift för tillsynen.

  • Ett nationellt, enhetligt elektroniskt protokoll för OVK tas fram. Det skulle förenkla, tydliggöra, ge likhet i landet och dessutom möjliggöra framtagning av statistik.

Britta Permats
Vd, Svensk ventilation
Maritha Sedvallson
Förbundsordförande, Astma- och allergiförbundet
Freja Anckers
Förbundsordförande, Unga allergiker
Ebba Kock
Ordförande, Sveriges elevkårer
Leo Gerdén
Ordförande, Sveriges elevråd
Jennie Gustafsson
Förbundsordförande, Sveriges elevråd Svea 
 
Texten är tidigare publicerad i Altinget


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.