2014-03-06 17:33Pressmeddelande

Ny forskarkraft för Sveriges städer

Svenska Stadskärnors forskarråd instiftades år 2013 för att verka för mer hållbara städer. Nu förstärks rådet med tre nya forskarprofiler inom idrottsvetenskap, konsumentkultur och medie- och kommunikationsvetenskap.

– Det behövs hela tiden nya perspektiv på staden som mötesplats, som ekonomisk motor och som arena för vår demokrati. Detta nytillskott till forskarrådet bidrar med spännande kunskap som vi behöver i arbetet med att utveckla våra städer, säger Rudolf Antoni som är vice VD för Fastighetsägarna GFR och ordförande för forskarrådet.

Samspelet mellan forskning inom idrottsvetenskap, konsumentkultur och medie- och kommunikationsvetenskap och stadens attraktionskraft

De tre nya forskarna är Karin Book, från Malmö högskola, Gabriella Sandstig, från Göteborgs universitet och Sofia Ulver-Sneistrup, från Lunds universitet. De har tre helt olika forskningsprofiler som var och en ligger utanför det som traditionellt hanterar frågor inom stadsutveckling. Karin Book forskar bland annat om idrott och fritid samt hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter. Gabriella Sandstigs forskningsintresse rör medierna och det urbana, otrygghet och förtroendeforskning. Slutligen forskar Sofia Ulver-Sneistrup om förändrade konsumtionsmönster och hur vi uttrycker status.

– Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det ställer höga krav både på de städer som kämpar för att bibehålla sin befolkning  och på snabbväxarna. Det behövs strategier för att möta utmaningarna. Min förhoppning är att kunskap om helt olika aspekter av våra städer ska mötas, testas och korsbefruktas i forskarrådet. På så vis får vi redskapen för att utveckla mer uthålliga, rättvisa och lyckliga städer i Sverige, säger Rudolf Antoni.

Forskarrådets syfte

För att främja utvecklingen av hållbara städer och långsiktigt öka stadskärnornas konkurrenskraft är det viktigt att det bedrivs spännande forskning inom detta område. Därför instiftade organisationen Svenska Stadskärnor ett Forskarråd år 2013. Rådet ska bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och stadsutveckling. Det ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap till allmänheten och beslutsfattare. Forskarrådet ska även fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin för att underlätta kunskapsspridning i båda riktningarna.

Forskarrådets deltagare

Rudolf Antoni, vice VD Fastighetsägarna GFR (ordförande)
Karin Book, lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi verksam på högskolan i Dalarna. 

Mattias Kärrholm, professor i arkitektur vid Malmö högskola
Berndt Lundgren, som är Tekn. Dr vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping

Stig Montin, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet

Gabriella Sandstig, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH 

Jerker Söderlind, arkitekt och tekn.dr. på KTH
Ola Thufvesson, doktor i samhällsgeografi på institutionen för Service Management, Lunds universitet

Sofia Ulver-Sneistrup, post doc-forskare i konsumentkultur på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 

För mer information kontakta

Rudolf Antoni – ordförande Svenska Stadskärnors Forskarråd

0709-556013, rudolf.antoni@fastighetsagarna.se

Björn Bergman – VD Svenska Stadskärnor

0702-23 86 24, bjorn.bergman@svenskastadskarnor.seOm Svenska Stadskärnor AB