2016-10-10 14:43Pressmeddelande

Fyra nya städer får lila flagg-certifieringen för ett tryggare, säkrare och mer upplevelserikt kvällsliv!

Under ett år har stadens offentliga och privata aktörer arbetat målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17.00. Totalt 12 städer är nu certifierade i Sverige och fler är på gång.

– Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för samtliga aktörer. De har fått nya och vidare perspektiv för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad, säger Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag Sweden som drivs inom Svenska Stadskärnor. Den officiella certifieringen äger rum på kvällen den 10 oktober i Stockholm.

Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes förra året som ett pilotprojekt med nio städer. Åtta av dessa blev certifierade och nu är det dags för fyra till: Trollhättan, Haninge, Falun och Linköping. För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

– De flesta städer arbetar redan med dessa frågor, förklarar Tomas Kruth, projektledare och expert på stadsutveckling. Det nya är att man med Purple Flag-metoden fått ett verktyg som utökar samarbetet mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn.

De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp har tillkommit, ökad renhållning, fler cykelställ, bättre skyltning är andra konkreta exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla och förebygger brott. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet.

– Med en gemensam målbild kan alla sträva åt samma håll och fördela såväl ansvaret, arbetet som kostnaderna Alla kan dra sitt strå till stacken och alla är vinnare, säger Tomas Kruth

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. Förra året certifierades 8 pilotstäder enligt Purple Flag Sweden. Dessa är Västerås, Karlstad, Malmö, Borås, Västervik, Eskilstuna, Kalmar och Stockholm.

För mer information:

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag, Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling,

036-30 49 82

Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska Stadskärnor, 0738-46 09 83


Om Svenska Stadskärnor AB