2024-02-13 12:04Bloggposter

Nationellt avtal för utbildning, lärande och forskning för sjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili DahlSvensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

För nästan exakt ett år sedan skrev jag en blogg om vikten av högskolemässig lärandemiljö för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU), behovet av hög handledarkompetens och vårt påverkansarbete för att fler disputerade sjuksköterskor ska kunna vara lärare i utbildningen genom förenade anställningar.

Svensk sjuksköterskeförening har arbetat fortsatt hårt med dessa frågor under hela 2023 och deltagit i referensgrupp för den statliga utredningen: ”Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen”.
Utredningens uppdrag var att

  • genomföra samordnande insatser för fler VFU-platser
  • utveckla modeller för, och organisering av, VFU
  • analysera nuvarande samarbete om VFU-platser
  • kartlägga för- och nackdelar med avtal om Vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (Vulf) och bedöma om ett sådant avtal kan bidra till att fler utbildningsplatser.

I denna blogg skriver jag om det sista punkten Vulf – avtalet och nästa vecka om utredningens andra förslag, alla viktiga för vår profession och för framtiden.

Efter utredningens arbete i nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening föreslår utredningen att staten skriver avtal om Vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning, så kallat Vulf-avtal. Ett avtal föreslås att utarbetas mellan regeringen, SKR och Vårdföretagarna, detta till en uppskattad kostnad för staten på cirka 300 miljoner kr årligen. Ett statligt avtal med regionala samverkan där också kommuner och privata vårdgivare ingår skulle innefatta nya doktorandtjänster med minst 50% finansierad forskning och postdoktorala tjänster för sjuksköterskor. Detta gör att flera sjuksköterskor får möjlighet att forska och implementera evidensbaserad kunskap så att vården blir patientsäker och att flera kan (fortare) forskningsmeritera sig och vara konkurrenskraftigare vid ansökningar om forskningsmedel.

Svensk sjuksköterskeföreningen välkomnar förslaget och lyfter tillsammans med sjuksköterskornas vetenskapliga rådet särskild följande punkter:

  • Ett nationellt Vulf- avtal bör ingås mellan regioner, kommuner, privata vårdavgivare och akademin. Svensk sjuksköterskeförening behöver vara i dialog om avtalsförslag för Vulf. Svensk sjuksköterskeförening är professionsföreningen och kunskapsorganisationen som företräder det vetenskapliga området Omvårdnad och forskningsanknuten utbildning.
  • Svensk sjuksköterskeförening anser att förenade anställningar för disputerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är oumbärliga för framtidens hälso- och sjukvård. Förenade anställningar säkrar kunskapsöverföringen i den patientnära vården och ger därmed i förlängningen en ökad patientsäkerhet. Vidare skapar dessa anställningar tydliga kopplingar mellan utbildning, klinik och forskning.
  • Det är av nationellt intresse samt av stor betydelse för befolkningens välfärd att främja forskarutbildning inom omvårdnadsvetenskap (nämns i visa lärosäten som vårdvetenskap eller hälsovetenskap). Möjligheten att bedriva kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning är nära kopplad till forskning inom omvårdnadsvetenskap.
  • Vi anser att VULF-avtalet ska omfatta statlig satsning på klinisk professionsnära forskarmeritering för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med syfte att åstadkomma fler forskningsmeriterade och kliniskt verksamma lärare inom sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna. Denna satsning bidrag till ökad andelen forskningsmeriterade handledare inom VFU samt ökad handledarkompetens. Allt detta bidrar till utbildningens kvalitet genom att stärka dess vetenskapliga grund.

Betänkandet har lämnats av utredande Hans Wiklund till utbildningsdepartementet, till utbildningsminister Mats Persson den 1 feb 2024 och finns att hämta på Regeringskansliet webbplats eller se swenurse.se. Vi hoppas på att utredningen kommer på remiss men det är något som departementet beslutar om.Om Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.


Kontaktperson(er)

Kanslichef
Marie Östlund Iwarzon