2018-10-12 12:16Pressmeddelande

Sundsvallsborna får oförändrat fjärrvärmepris under 2019

Styrelsen för Sundsvall Energi har beslutat om oförändrat normalpris* på fjärrvärmen i Sundsvall, vilket innebär att 2018 års priser även gäller för 2019.

  • Som grund till beslutet ligger bland annat att prisutvecklingen på el tenderar att fortsätta stiga, vilket är en positiv utveckling för fjärrvärmen då alternativ värmeproduktion som värmepumpar produceras med elkraft, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Sedan 2014 är Sundsvall Energi medlem i Prisdialogen, en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärmen. Den årliga prisdialogen omfattar två sammankomster med bolagets större företagskunder i syfte att öka bolagets transparens och stärka kundernas ställning på värmemarknaden.

- Genom Prisdialogen åstadkommer vi en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring som i sin tur bidrar till ett ökat förtroende för Sundsvall Energis prissättning. Vår ambition är att lägga prisförslag som är rimliga och som inte överraskar våra kunder, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

 

* Normalpris avser pris på leverans till en fastighet som i huvudsak använder fjärrvärme som uppvärmningskälla.

Fotnot:
Aktuella prislistor återfinns på www.sundsvallenergi.se, information om Prisdialogen återfinns på www.prisdialogen.se.

För mer information, kontakta:
Kristina Svensson, tf. marknadschef, 070-186 00 39
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

 


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.