2020-04-03 13:35Pressmeddelande

Sundsvalls nästa stora infrastruktursatsning är här

Måndagen den 6 april tas det första spadtaget för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla. Under kommande fyraårsperiod investeras cirka 110 MKR i den nya kylalösningen och inom ett år ansluts den första kunden.

Det här blir nästa stora infrastruktursatsning i Sundsvall. Fjärrkylanätet kommer, precis som fjärrvärmen, att byggas ut succesivt under många år, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi.

Första spadtaget, som tas utanför kvarteret Noten – Sundsvalls nya hotell, innebär starten på ett helt nytt nät för produktion och distribution av kyla till fastighetsägare i Sundsvall. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla och liknande system finns redan i andra svenska städer.

Den första etappen pågår fram till 2021 och innefattar arbeten på både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm och förbi storbron på den södra sidan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1,2 kilometer. En utmaning blir att korsa Selångersån, vilket kommer att göras i höjd med den provisoriska bron som idag används istället för Storbron.

I samband med grävarbeten för de nya ledningarna kommer det tidvis att innebära störningar för trafiken.

- Sundsvall Energi är en del i att Sundsvall växer och att vi investerar i staden kommer att innebära att vi tvingas gräva i gator i centrum, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi. Vi har förståelse för att det blir kritik när det grävs och byggs så mycket som det görs nu, men man kan också se det som något positivt, att det investeras och satsas på vår stad. Vi vill dock poängtera att vi gör allt vi kan för att störningarna ska bli så minimala som möjligt.

En av grundstenarna i det nya systemet är Sundsvallsåsen, en stor vattenreservoar som finns under de centrala delarna av staden. För det nya nätet fungerar den som en stor energikälla då den håller en temperatur på cirka 7-9 grader året om. Planen är att hämta upp det kalla vattnet från stora brunnar vid Västra allén.

- Man kan fråga sig om Sundsvall verkligen behöver mer kyla, men både fastighetsägare och hyresgäster ställer allt större krav på komfort och bättre inomhusklimat i moderna kontors- och butikslokaler, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi. El är en fantastisk resurs, men det finns andra och bättre användningsområden, som att ladda elbilar, än att använda den för att värma och kyla byggnader. Vi vill istället erbjuda en smartare lösning genom att nyttja överskottsenergi och naturresurser i form av vatten. Det finns också ett stort kylbehov inom vården, offentliga lokaler, data- och serverhallar, dessutom har många fastigheter i dag eldrivna kylmaskiner som innehåller köldmedier som är växthusgaser och som enligt nya EU-regler, i stor omfattning, måste bytas ut senast 2030.

Precis som när det gäller fjärrvärmen är det fastighetsägarnas intresse som styr om och hur fjärrkylanätet ska byggas ut. Först ut att teckna avtal om den nya kylan är Diös som 2021 kommer att koppla in fjärrkyla till det nya hotellet på Norrmalm.

- Att välja hållbara lösningar och tjänster är en viktig del i vår strategi om stadsutveckling, men även viktiga aspekter för att kunna skapa trygga och hållbara städer, säger Sofie Stark, affärschef för Diös i Sundsvall. Genom att göra aktiva val och välja lösningar med låg miljöpåverkan tar vi ansvar.


Fakta:

Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små eldrivna kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Grunden i systemet är vatten från Sundsvallsåsen, en stor grundvattenåder som går under centrala staden och som håller en temperatur på 7-9 grader året om. Det är vatten som inte går att använda som dricksvatten då det ligger så nära havet med dess salter. Det kommer dock att behövas en vattendom för att få använda vattnet för att kyla.

Den andra pusselbiten i ett kommande frikylanät är att använda överskottsenergi från fjärrvärmen. Med hjälp av värmedrivna kylmaskiner kan energin från Korstaverket och spillvärmen från industrierna som normalt används för att värma Sundvall, istället användas för att kyla. Eftersom kylbehovet främst finns på sommaren och värmebehovet främst finns på vintern så kompletterar systemen varandra.

 

För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi, 070-313 01 71
Peter Lindström, Distributionschef Sundsvall Energi, 070-207 53 00
Sofie Stark, Affärschef Sundsvall Diös, 010-470 96 50
Therese Eriksson, Kommunikationsstrateg Sundsvall Energi, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson