2022-02-08 07:00Pressmeddelande

Sundsvall Energi redovisar tillsammans med Korsta Oljelager ett resultat efter finansiella poster på 15 miljoner för 2021

SundsvallSundsvall


- Under 2021 anslöt vi de två första fjärrkylakunderna och utbyggnaden fortsätter för att ansluta nya kunder under 2022. Fjärrvärmeutbyggnaden i Kvissleby-Njurundabommen har fortsatt enligt plan och ska slutföras under året. Fjärrvärmenätet i detta område är vårt näst största och levererar nu värme helt fossilfritt, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi och Korsta Oljelager.

Bolagets resultat har präglats av priset på utsläppsrätter som haft kraftig negativ påverkan då de nått rekordhöga nivåer under 2021. 

 

- Året har också präglats av bristande drifttillgänglighet på bolagets avfallskraftvärmeverk med fyra större driftstörningar som påverkat det ekonomiska utfallet negativt. Årsmedeleffekten för avfallspannan på Korstaverket blev ändå bland de högst uppmätta värdena sedan pannan togs i drift trots ett förlängt underhållsstopp, säger Anders Jonsson.


I samband med underhållsstoppet så genomfördes en kapacitetshöjning på pannan som kommer bidra att vi i framtiden får en bättre driftekonomi och ett starkare resultat.

En effekt av pandemin blev minskade avfallsvolymer under början av året vilket påverkade resultatet då vi tvingades producera värme med dyrare bränslen.

För Sundsvall Energi uppgår resultatet 2021 efter finansiella poster till 8 miljoner kronor.

För Korsta Oljelager präglades årets början av en gynnsam marknad för uthyrning av oljebergrum som innebär att bolaget redovisar ett resultat på 7 miljoner kronor.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin