2018-07-02 12:11Pressmeddelande

Sundsvall Energi minskade koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Sundsvall Energis verksamhet bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 98 800 ton koldioxid under 2017, vilket är lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under nio månader. Det visar klimatbokslutet som genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

- Vi minskar koldioxidutsläpp i mycket större omfattning än vad vi faktiskt släpper ut, så netto innebär det att Sundsvall tjänar ungefär 100 000 ton koldioxid varje år bara på grund att vår verksamhet finns, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Oavsett vilka produkter som ett företag tillverkar och säljer används energi, råvaror, transporter etc. vilket i sin tur bidrar till en ökad klimatpåverkan. Inte minst gäller detta Sundsvall Energi som använder en stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion. Trots detta redovisas att Sundsvall Energis bidrag till klimatpåverkan är positiv, det vill säga att utsläppen är lägre med Sundsvall Energis verksamhet än utan.

- Tack vare vår verksamhet kan betydligt mer koldioxidutsläpp undvikas än det som vi och våra leverantörer tillsammans släpper ut. Vi eldar de sopor du slänger i din soptunna som sedan ger värme och el i bostäder och lokaler i regionen. Material som inte går att återvinnas tar vi hand om på Blåberget för att minska miljöpåverkan. Detta visar bland annat på att vår verksamhet inte bara är miljövänlig utan även nödvändig för en hållbar avfallshantering, men framförallt att fjärrvärmekunden är en viktig del i det lokala energikretsloppet.

Med hjälp av kommande års klimatbokslut kan effekterna av ytterligare åtgärder följas upp och redovisas. En minst lika viktig uppgift för klimatbokslutet är att redovisa fakta för den externa kommunikationen.

- Att ge kunder och övriga intressenter kunskap om vår övergripande klimatpåverkan är betydelsefullt, speciellt när Sundsvall Energis produkter och tjänster jämförs mot andra möjliga alternativ, säger Anders Jonsson.

Fotnot: Sundsvall Energis klimatbokslut finns att läsa i sin helhet på: www.sundsvallenergi.se/klimatbokslut

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Ämnen: Miljö

Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson