2022-03-02 09:08Pressmeddelande

Skadade balar med avfall sprider lukt vid deltaterminalen i Söråker

Sundsvall Energi säljer energiåtervinningstjänster även till kunder ute i Europa. Detta innebär att vi tar emot material för energiåtervinning via Deltaterminalen i Söråker för vidare transport både till Blåberget för mellanlagring och direkt till Korstaverket för förbränning och produktion av el och fjärrvärme.

Det material som tas emot på Deltaterminalen ska vara balat och därmed inte innebära någon olägenhet genom lukt. Dessvärre var kvalitén på balarna i den senaste leveransen undermålig vilket har medfört att ett flertal har gått sönder och därmed spridit viss lukt i närområdet. Detta har uppmärksammats av flera närboende och vi beklagar det inträffade.

För att minimera tiden för detta material på kajen i Söråker ökar vi på takten på transporterna för att så snabbt som möjligt få bort det material som har ställt till problem.

Vidare har vi i samarbete med leverantörerna av det material för energiåtervinning som anländer via båt till Söråker säkerställt att den metod för balning som inte har fungerat inte används på kommande leveranser.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Bjarne Öberg
Produktionschef
Bjarne Öberg
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin