2017-06-30 10:12Pressmeddelande

Sena anmälningar överprövas

Vid fyra tillfällen under perioden februari-maj bedömer Miljökontoret att Sundsvall Energi ej meddelat om uppkomna avvikelser i verksamheten vid Blåberget i tid. Arbetsgången är i dessa fall att en anmälan upprättas för juridisk prövning.

- Det här är första gången som Miljökontoret anser att vi inte inkommit med anmälan i tid. Nu inväntar vi miljöåklagarens ställningstagande, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi.

I de aktuella ärendena har Sundsvall Energi lämnat in anmälningarna någon dag alternativt ett antal dagar för sent, vilket eventuellt kan bedömas vara i strid med kravet på att ”omgående” underrätta tillsynsmyndigheten.

 

Fotnot:
Gällande krav på verksamhetsutövares egenkontroll säger förordningen att: ”Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta”.

 

För mer information, kontakta:
Bjarne Öberg, produktionschef, 070-348 99 08
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.