2019-09-03 12:43Pressmeddelande

Pannstopp ledde till för höga utsläppsvärden

I samband med ett oplanerat driftstopp av avfallsbränslepannan vid Korstaverket överskreds gränsvärdena för utsläpp.

- Under juli månad hade vi ett oplanerat pannstopp på cirka 40 minuter som resulterade i att våra gränsvärden för utsläpp överskreds, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi. Enligt anmälningsplikt rapporterade vi detta till Länsstyrelsen som nu kommer att upprätta en polisanmälan.

Ett oplanerat stopp av avfallsbränslepannan leder till en sämre förbränning och kortvariga förhöjda värden av totalt organiskt kol (TOC), värdena återgår sedan till det normala. Orsaken till överskridandet var den mänskliga faktorn.

Under 2018 visade Sundsvall Energi en negativ klimatpåverkan, det vill säga utsläppen var lägre med bolagets verksamhet än utan. Totalt bidrog Sundsvall Energi till att 111 700 ton koldioxid inte släpptes ut under 2018. Detta kan jämföras med om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 11 månader.

- Det är till stor del fjärrvärmens förtjänst, säger Bjarne Öberg. Tack vare vår verksamhet har vi möjlighet att ta tillvara på sådant som annars skulle ha gått till spillo – exempelvis avfall och spillvärme från industrin. Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare stadsluft, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi.

 

För mer information, kontakta:
Bjarne Öberg, Produktionschef, 070-348 99 08
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson